Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Αλχιων με βαθμό ΕΜΘ Ανθστη Ο-ΣΑ Π Ο Φ Α Σ Η «Αποστρατείες Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: 6Φ3Ε6-619 ΕΔΥΕΘΑ: 101 αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με ... και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας τους υπαξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Με το βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω ΕΜΘ Αρχιλοχίες:

(1) Πεζικού Χλίμπο Παναγιώτη του Ευστράτιου, ΑΜ:75137, ΑΜ:ΜΟ15629, ΣΑ:116/000175/02, που γεννήθηκε το έτος 1981 στην Μυτιλήνη και ο οποίος από την 28 ∆εκ 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 7991175656/14-06-2021).

(2) Πυροβολικού Μακρυνιώτη Κωνσταντίνο του Επαμεινώνδα, ΑΜ:75138, ΑΜ:ΜΟ13741, ΣΑ:104/003068/95, που γεννήθηκε τοέτος 1974 στο Αγρίνιο και ο οποίος από την 20 Νοε 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης
∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 7892421031/14-06-2021).

(3) Τεχνικού Καββαδία Φραγκίσκο - Κωνσταντίνο του Αντώνιου, ΑΜ:75139, ΑΜ:ΜΟ12265, ΣΑ:105/000555/97, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Πάτρα και ο οποίος από την 23 ∆εκ 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 1074486439/14- 06-2021).
Νεότερη Παλαιότερη