ΥΠΕΘΑ για προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ: Η μοριοδότηση διενεργείται με αντικειμενικά κριτήριαΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Αδυναμία υποβολής ενστάσεων και αδιαφάνεια στη βαθμολόγηση της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με τo άρθρο 3 του ν.2936/2001 (Α΄166), καθορίζεται ότι η πρόσληψη των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις γίνεται ύστερα από  προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ειδικότητες, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

“Η μοριοδότηση διενεργείται με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να έχουν καταγραφεί προβλήματα, ενώ τα περί «αδιαφάνειας» αποτελούν αυθαίρετες διαπιστώσεις οι οποίες δεν στοιχειοθετούνται ούτε ακροθιγώς.

Οι αποφάσεις των επιτροπών που διενεργούν τις επιλογικές διαδικασίες (υγειονομικές – ψυχοτεχνικές – αθλητικές) είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν γίνονται δεκτές «ενστάσεις», αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α ́45)”.

Παράπονα υπάρχουν άρα υπάρχουν και προβλήματα. Το γιατί δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις δεν είναι κατανοητό…

• Ο υποψήφιος για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της, ουσιαστικά δηλαδή να καταθέσει αίτηση θεραπείας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου Νόμου, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτηση να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων.

Εν προκειμένω, για όσες αιτήσεις θεραπείας έχουν υποβληθεί προς τα Γενικά Επιτελεία, αυτές εξετάζονται αρμοδίως από τις επιτροπές και οι ενδιαφερόμενοι τυγχάνουν αντίστοιχης ενημέρωσης, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ παράλληλα εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτείται πράγματι θεραπεία, αυτή λαμβάνει χώρα άμεσα.

•Τα στοιχεία των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες καταλλήλων και ακαταλλήλων αναρτώνται με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων στις ιστοσελίδες τους, οι δε υποψήφιοι οφείλουν να εισέλθουν, με δική τους ευθύνη και ύστερα από ταυτοποίησή τους με προσωπικούς κωδικούς taxisnet, για να λάβουν προσωποποιημένη πληροφόρηση επί των ως άνω στοιχείων. Ομοίως αναρτώνται και οι βαθμολογίες των υποψηφίων κατά ειδικότητα.