Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς«Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ω31Κ6-ΦΦ9 ΕΔΥΕΘΑ: 120

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε

Θέτουμε, σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας:

α.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν.2439/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Αντιστρατήγους, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθμό του Υποστρατήγου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

β.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Υποστρατήγους, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθμό του Ταξιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

γ.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010, με το βαθμό που φέρουν τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν στον βαθμό του Συνταγματάρχη ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:...

δ.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4στ(1) του άρθρου 21 του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010 τους παρακάτω Ταξιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν στο βαθμό του Συνταγματάρχη Εκτός Οργανικών Θέσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022, ως μη διατηρητέοι:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Anwtatoi-Ω31Κ6-ΦΦ9 by enoplos.gr