ΥΠΕΘΑ για ειδικές άδειες Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος με θέμα «Ειδική άδεια Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 (Α΄85) και του άρθρου 31 του ν.4361/2016 (Α΄10), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4609/2019 (Α΄67), στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που εκλέγονται αιρετοί σε Δήμους και Περιφέρειες της επικράτειας, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεώς τους, ειδική άδεια, η διάρκεια και το είδος της οποίας καθορίζεται από τη θέση που φέρουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βασική διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων χορήγησης άδειας είναι ότι, η ειδική άδεια άνευ αποδοχών της παραγράφου 1 των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προσαυξήσεις, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 31 παρ.2 του ν.4361/2016. Αντιθέτως, η ειδική άδεια μετά αποδοχών του άρθρου 93 παρ.5 και άρθρου 182 παρ.4 του ν.3852/2010, θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. 

Η διάκριση αυτή, ως προς την αναγνώριση ή μη του εν λόγω χρόνου ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, συνάδει με το γενικότερο πνεύμα του ν.3883/2010 περί σταδιοδρομικής εξέλιξης των στελεχών των ΕΔ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.11 του ως άνω νόμου, ο χρόνος όπου ο Αξιωματικός διετέλεσε σε άδεια άνευ αποδοχών δεν αποτελεί χρόνο παραμονής στο βαθμό του και δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Ομοίως, κατά το άρθρο 24 παρ.1 του ίδιου νόμου τα στελέχη των ΕΔ δεν -2- κρίνονται και δεν προάγονται κατά το διάστημα που διατελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, παρά μόνον κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις μετά τη λήξη αυτής. 

Πέραν των ανωτέρω, το ΥΠΕΘΑ εξετάζει διεξοδικά όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών ΕΔ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, ενώ τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις επί του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υλοποιούνται μόνο κατόπιν υποβολής στοιχειοθετημένων νομοθετικών προτάσεων εκ μέρους τους. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ