Νικ. Παναγιωτόπουλος για διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠΣε απάντηση της (β) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Παρατυπίες, παράδοξα και αδιαφάνεια στον υπό εξέλιξη διαγωνισμό για πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ.», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς για τα ζητήματα διαγωνισμού πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις έχετε ενημερωθεί πλήρως με το (γ) σχετικό επί της (α) όμοιας Ερώτησης την οποία είχατε καταθέσει για το ίδιο θέμα.

Σε κάθε περίπτωση οι όροι του συγκεκριμένου διαγωνισμό υπήρξαν, από την αρχή πλήρως διαφανείς, κατανοητοί και διαμορφώθηκαν ως εκ της αποστολής του θεσμού των ΕΠ.ΟΠ, η οποία είναι η πρόσληψη αξιόμαχου και ικανού προσωπικού το οποίο θα υπηρετήσει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση των αναγκών σε κατώτερα στελέχη, ώστε να καλυφθούν οι
επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Περαιτέρω, ο επανυπολογισμός των μορίων υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. πραγματοποιήθηκε μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση θεραπείας του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, του ν.2690/1999 (Α΄45).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1β και ε του ν.2936/2001 οι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι  υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠ.ΟΠ. και ειδικότερα, κατά τον διαγωνισμό του τρέχοντος έτους οι γεννηθέντες από 01-01-1991 έως 31-12-
2002.

 Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις λήφθηκαν υπόψη ακριβέστατα, κατά τη διενέργεια ελέγχου των δικαιολογητικών, χωρίς να υπάρξει καμία βάσιμη αμφισβήτηση για οποιαδήποτε παρέκκλιση.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στις εκδοθείσες προκηρύξεις πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Κοινού Νομικού Σώματος, τέθηκαν ελάχιστα όρια επίδοσης των αθλητικών δοκιμασιών, όμοια για όλους τους υποψηφίους, ώστε να μην υφίσταται οποιαδήποτε έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας. 

Για το λόγο αυτό οι διαγωνιστικές διαδικασίες περιελάμβαναν ένα πλέγμα αθλητικών δοκιμασιών με κοινά όρια ανδρών και γυναικών καθόσον, αποτελεί επιτακτική επιχειρησιακή απαίτηση η πρόβλεψη ενός ελάχιστου επιπέδου φυσικής αντοχής που θα επιτρέπει σε όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως φύλου, να αντεπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες τόσο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, όσο και σε εκείνες κάθε είδους επιχειρήσεων ειρηνικής και πολεμικής περιόδου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ