ΓΕΕΘΑ για διαδικασία εξαίρεσης από υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά COVID-19Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΕΘΑ της 20 Αυγ. 2021 με Θέμα:«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του COVID-19» και ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Άρθρο 206 του Ν.4820/2021 (Α' 130)και β. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/2021 (Β' 3794):

Με την έκδοση του (β) σχετικού, καθορίστηκε η διαδικασία και οι λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτόν, κατά τους ορισμούς της παρ. 2 του (α) ομοίου.

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνονται τα εξής:

α. Το αίτημα για εξαίρεση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αρχικά στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού της Μονάδας/Υπηρεσίας που υπηρετεί.

β. Η τελευταία το αποστέλλει στις κατά τόπους αποκλειστικά αρμόδιες για την αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων Υγειονομικές Επιτροπές των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του (β) σχετικού.

γ. Η απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής, κοινοποιείται αμελλητί, τόσο στον ενδιαφερόμενο όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού.

δ. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να αποφανθεί η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, αναστέλλεται η διαδικασία υπαγωγής των αιτούντων στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μη διενέργειάς του.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την πιστή και άμεση εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο (β) σχετικό.