Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες και Προαγωγές Υπαξιωματικών1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 21/91 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω
Αρχιλοχίες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Έρευνας Πληροφορικής Παγίδα Αργύριο του Νικόλαου, ΑΜ:75536, ΑΜ:ΜΥ20876, ΣΑ:131/000322/14, που γεννήθηκε το έτος 1993 στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος από την 25 Μαϊ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 1166863103/04-08- 2021).

β. ΕΜΘ Πεζικού Τσαπραΐλη Θεοδόσιο του Βασίλειου, ΑΜ:75537, ΑΜ:ΜΟ12673, ΣΑ:103/001267/94, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Ελάτεια Λοκρίδας και ο οποίος από την 01 Φεβ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 9611471634/04-08- 2021).

γ. ΕΜΘ Μηχανικού Καραδήμο ∆ημήτριο του Γεώργιου, ΑΜ:75538, ΑΜ:ΜΟ14398, ΣΑ:153/000263/95, που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Αθήνα και ο οποίος από την 24 Φεβ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 8116453796/04-08-2021).

1. Την προαγωγή, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 7 και 36 του ν.δ 445/74 και των άρθρων 3 και 11 του π.δ. 21/91, στο βαθμό του Ανθυπασπιστή των παρακάτω Αρχιλοχιών:

α. Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αναστασίου Λουκά, ΑΜ:75544 ΑΜ:ΜΟ09838 ΣΑ:103/001875/97 της προαγωγής του λογιζόμενης από 11-07-21 ημερομηνία κατά την οποία εδικαιούτο προαγωγής.

β. Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πατάπη Παναγιώτη, ΑΜ:75545 ΑΜ:ΜΟ09741 ΣΑ:102/001230/96 της προαγωγής του λογιζόμενης από 20-08-21 ημερομηνία κατά την οποία εδικαιούτο προαγωγής.

2. ∆ιορθώνουμε την υπ’ αριθμό Φ.412.32/2/367054/Σ.5102/29 Ιουν 21 απόφαση του ∆ιευθυντή Β1 (∆ιεύθυνσης Προσωπικού) του Γενικού Επιτελείου Στρατού «Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Υπαξιωματικών» που κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 99/2021 Ε∆ΥΕΘΑ, μόνο σε ότι αφορά:

α. Στην παράγραφο 1(η), στην ημερομηνία προαγωγής του ΕΜΘ Αλχία (ΠΒ) Κάντζου Βασίλειου ΑΜ:75116, ΑΜ:ΜΟ09783, από την εσφαλμένη «21-06-21» στην ορθή «20-06-21».

β. Στην παράγραφο 1(ιη), στην ημερομηνία προαγωγής του ΕΜΘ Αλχία (ΥΠ) Γραμμένου Ιωάννη ΑΜ:75125, ΑΜ:ΜΟ14717, από την εσφαλμένη «04-05-21» στην ορθή «04-04-21».

γ. Στην παράγραφο 1(ιθ), στην ημερομηνία προαγωγής του ΕΜΘ Αλχία (ΥΠ) Σακκομήτρου Ηλία ΑΜ:75126, ΑΜ:ΜΟ14770, από την εσφαλμένη «04-05-21» στην ορθή «04-04-21».