ΑΣΔΥΣ: Διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροώνΣτις 2 Σεπτεμβρίου η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας. 

Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι € 269.474,00, χωρίς να υπολογιστεί ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 8η Οκτωβρίου του 2021. 

Όπως αναφέρει η προκήρυξη η προμήθεια αφορά σε διόπτρες, εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας με μικροκύματα, αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος, κυτία τερματικών, μόντεμ, καλώδια διαβίβασης δεδομένων, πυλώνες και πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι εννέα (9) μήνες.