Εγκρίθηκε η επισκευή των κυρίων μηχανών για τις Φ/Γ ΜΕΚΟ

Εγκρίθηκε η επισκευή των κυρίων μηχανών για τις Φ/Γ ΜΕΚΟΗ ΓΔΑΕΕ κατακύρωσε την σύμβαση για την «Εν Συνεχεία (FOS) Υποστήριξη Κύριων Μηχανών Diesel ‘MTU 20V 956 TB 82’ Φ/Γ ΜΕΚΟ» στο όνομα του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ A.E.». Επίσης εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη ύψους 10.432.607,60 ευρώ.

Η παρούσα κατακύρωση σύμφωνα αφορά:

α. Την, ανά ζεύγη, εκτέλεση εργασιών γενικής επισκευής (W6) έξι (6) συνολικά κύριων μηχανών Diesel τύπου ‘MTU 20V 956 TB82’ μετά των ισάριθμων συνεργαζόμενων υδραυλικών συμπλεκτών τους τύπου ‘HK80’, (ήτοι δύο (2) κύριες μηχανές και δύο (2) υδραυλικοί συμπλέκτες κάθε φορά), όπως αυτές (οι εργασίες) αναλυτικά διατυπώνονται στην «Τεχνική Προδιαγραφή Εν Συνεχεία (FOS) Υποστήριξης Κύριων Μηχανών Diesel ‘MTU 20V 956 TB 82’ Φ/Γ τ. ‘ΜΕΚΟ’» σε Προσθήκη (1) των Ειδικών Όρων της προκήρυξης.

β. Την προμήθεια ανταλλακτικών για τις κύριες μηχανές Diesel ‘MTU 20V 956 TB82’ φρεγατών ‘ΜΕΚΟ’ για τη υλοποίηση των εργασιών ανωτέρω, του προγράμματος προληπτικής συντήρησης αυτών σε επίπεδο πλοίου και αρμόδιου επισκευαστικού φορέα Π.Ν, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών των μηχανών ως απαιτηθεί, εντός της περιόδου υλοποίησης της σύμβασης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1.1.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής.

γ. Την παροχή τεχνικής συνδρομής για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών ή έτερων δυσλειτουργιών των υπόψη κύριων μηχανών, ως αυτές ορίζονται σε παράγραφο 1.1.2 σε Προσθήκη (1) των Ειδικών Όρων της προκήρυξης (Τεχνική Προδιαγραφή Εν Συνεχεία (FOS) Υποστήριξης Κύριων Μηχανών Diesel ‘MTU 20V 956 TB 82’ Φ/Γ τ. ‘ΜΕΚΟ’)», όπως απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την κάλυψη των αναφυόμενων αναγκών του Π.Ν.