Πολεμικό Ναυτικό: Προσλήψεις ΟΒΑ-Δείτε την προκήρυξη και ειδικότητες

Πολεμικό Ναυτικό: Προσλήψεις ΟΒΑ-Δείτε την προκήρυξη και ειδικότητεςΠροκηρύσσονται δέκα πέντε (15) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2021 με το (στ) σχετικό. Η αριθμητική κατανομή των ως άνω θέσεων ανά ειδικότητα του Πολεμικού Ναυτικού αποτυπώνεται στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 17 Νοεμβρίου 2021(όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

Δείτε την σχετική προκήρυξη:


15 ΟΒΑ ΨΡ1Δ6 ΞΡΩ by enoplos.gr