Στρατός Ξηράς: Ποιοι Αξιωματικοί τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων ΑΔΑ: ΩΧ2Λ6-Ζ5Α ΕΔΥΕΘΑ: 156

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων από 31-03-2021, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Κατώτεροι Αξιωματικοί Όπλων:

α. Λοχαγός Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Φωτιάδης Γεώργιος του Γεωργίου ΑΜ:55461

β. Ανθυπολοχαγός Ιππικού Τεθωρακισμένων Λυκούδης Γεράσιμος του Σπυρανδρέα ΑΜ:64668

γ. Ανθυπολοχαγός Ιππικού Τεθωρακισμένων Κιουτσούκης Γεώργιος του Βασιλείου ΑΜ:64672

δ. Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Χασιώτης Κωνσταντίνος του Χρήστου ΑΜ:64735

ε. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Φωτακίδης Ευάγγελος του Αθανασίου ΑΜ:65449

στ. Ανθυπολοχαγός Διαβιβάσεων Μητούσης Παύλος του Παναγιώτη ΑΜ:65539

2. Η παρούσα να μη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
loading...