Στρατός Ξηράς: «Αποστρατείες Υπαξιωματικών»1. Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 21/91 και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας µε το βαθµό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους Αρχιλοχίες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Πεζικού Ντζιµάνη Κωνσταντίνο του Χρήστου, ΑΜ:75555, ΑΜ:ΜΥ19877, ΣΑ:141/007520/10, που γεννήθηκε το έτος 1989 στη Λάρισα και ο οποίος από την 20 Μαϊ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1159461928/17-09-2021).

β. ∆ιαβιβάσεων Γεωργουλάκη Ιωάννη του Χρήστου, ΑΜ:75556, ΑΜ:ΜΥ20106, ΣΑ:141/000050/11, που γεννήθηκε το έτος 1990 στην Αθήνα και ο οποίος από την 22 Ιουν 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 9491216810/17-09-2021).

γ. ΕΜΘ ∆ιαβιβάσεων ∆ρακόπουλο Ιωάννη του Αντώνιου, ΑΜ:75557, ΑΜ:ΜΟ12204, ΣΑ:100/002119/94, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα και ο οποίος από την 14 Μαϊ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 1496528863/17-09-2021).

δ. ΕΜΘ Τεθωρακισµένων Παπαγεωργίου Χρήστο του Θωµά, ΑΜ:75558, ΑΜ:ΜΟ13507, ΣΑ:122/001509/00, που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Καλαµπάκα και ο οποίος από την 19 Απρ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύµατος. (Αριθµός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 7111032221/17-09- 2021). 
loading...