Τροπολογία για μισθολόγιο ΕΜΘ και σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥΣτο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 1086/86 2-9-2021 τροπολογία, από  το ΚΙΝΑΛ κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Μισθολογικά Κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ, Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών και Κριτήρια μεταθέσεων και χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στο εξωτερικό”.

Με την υπόψη τροπολογία καταβάλλεται μία ακόμη προσπάθεια από το Κίνημα Αλλαγής στήριξης των δικαίων αιτημάτων των στελεχών των ΕΔ και κατάθεσης προτάσεων προς επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων τους.

Στην υπόψη τροπολογία αναφέρεται ότι:
Αιτιολογική Έκθεση

1. Βασικός Μισθός, Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Κατηγορίας Γ’
Με τον ν.4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους στρατιωτικούς προέλευσης ΕΜΘ να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στο στράτευμα μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, ορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) βαθμού ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

Με το ν.4472/17 καθορίστηκε το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών και η κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού των ΕΜΘ εντάχθηκε στην Γ’ κατηγορία μισθολογικής κατάταξης στην οποία τα κλιμάκια ορίζονται με ανώτερο αυτό του Ανθυπασπιστή.

Με τον ν.4609/2019 δεν προβλέφθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση των μισθολογικών κλιμακίων για την κατηγορία αυτών των στρατιωτικών (ΕΜΘ) για τους βαθμούς του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού.

Υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι έχουν προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά συνεχίζουν να λαμβάνουν τον μισθό που αντιστοιχεί σε μισθολογικό κλιμάκιο Ανθυπασπιστή.

Λόγω του ότι υπάρχουν ΕΜΘ οι οποίοι κατατάχθηκαν με το ν.1513/1985 και έχει ήδη εκδοθεί η αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή 35ετίας και οι στρατιωτικοί αυτοί δεν λαμβάνουν αποδοχές για τον πραγματικό βαθμό που φέρουν αλλά γι’ αυτόν του Ανθυπασπιστή με αρνητική επίδραση στον υπολογισμό των μερισμάτων, της σύνταξης και του εφάπαξ, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του ν.4472/2017 με την προσθήκη μισθολογικών κλιμακίων για τους ανωτέρω στρατιωτικούς.

2. Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων
Οι σπουδαστές των παραγωγικών σχολών ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον Ν. 4472/2017, αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης τους, ως εξής:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:
αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50€).
αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80€).

β. Σωμάτων Ασφαλείας:
αα. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90€) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

ββ. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05€) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75€) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις απολαβές, με υστέρηση των Σπουδαστών των σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σωμάτων Ασφαλείας και πρέπει να επέλθει ένας σχετικός εξορθολογισμός καταβάλλοντας αρχικά μία προσπάθεια για την δικαιότερη μεταχείριση του προσωπικού των ΕΔ.

3. Κριτήρια μεταθέσεων και χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στο εξωτερικό
Όσον αφορά στα κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού, ο χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, υπ’ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/06-2-2018 (Β΄468) δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη και στην Κύπρο τα δύο (2) έτη.

Επίσης, οι απολαβές στην Κύπρο υστερούν σε σχέση με τις υπόλοιπες του εξωτερικού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94), για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο η αποζημίωση εξωτερικού και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Βάσει της εν λόγω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε, με επίσπευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η υπ’ αριθμ. Φ.843/9/30881/Σ.6172/12-04-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1313/17.04.2018), με την οποία καθορίστηκαν η μηνιαία αποζημίωση εξωτερικού, οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής και οι λοιπές δαπάνες μετακίνησης του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στην Κύπρο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όσοι υπηρετούν στην Κύπρο λαμβάνουν υποδεέστερες απολαβές και τα επιδόματα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με όσους υπηρετούν στο εξωτερικό.

Η εξομοίωση του χρόνου συνεχούς υπηρέτησης στην Κύπρο με τα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού χωρίς να μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη αποτελεί αναγκαία πράξη για την ίση αντιμετώπιση του προσωπικού.

Η αύξηση και εναρμόνιση του χρόνου παραμονής με αυτό που ισχύει στις υπόλοιπες μεταθέσεις εξωτερικού στα τρία έτη θα αποτελέσει οικονομία κλίμακας από έξοδα μετάθεσης και αποζημίωση οικοσκευής κατά 50% αφού πλέον το προσωπικό θα αντικαθίσταται ανά τριετία. Επίσης, η τριετής ενασχόληση του προσωπικού με το ίδιο αντικείμενο στην Κύπρο θα αυξήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα καθότι η εμπέδωση της αποστολής και η αποτελεσματικότητα θα είναι αρτιότερη.

Η τροπολογία για μισθολόγιο ΕΜΘ και σπουδαστές ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

1. Στο ν.4472/17 να επέλθουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: «Μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

α. Στο Άρθρο 125 «Βασικός Μισθός», στους μηνιαίους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’» να προστεθούν δύο (2) μισθολογικά κλιμάκια (κλιμάκια 1 και 2), όπως σημειώνεται στον πίνακα (α) και τα συνολικά μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας Γ’ να ορισθούν στον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24)
 
β. Στο Άρθρο 126 «Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη» των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Κατηγορίας Γ’, στην παράγραφο 3 προστίθενται δύο νέες υποπαράγραφοι (Α και Β), και οι υπόλοιπες υπάρχουσες αναριθμούνται (Γ έως Ζ), ως εξής:

3. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ΄:

Α. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι.

Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 12ο Κλιμάκιο,
από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 11ο Κλιμάκιο,
από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 10ο Κλιμάκιο,
από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 9ο Κλιμάκιο,
από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 8ο Κλιμάκιο,
από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 7ο Κλιμάκιο,
από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 6ο Κλιμάκιο,
από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 5ο Κλιμάκιο,
από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 4ο Κλιμάκιο,
από είκοσι επτά (27) μέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιμάκιο,
από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 2ο Κλιμάκιο,
από τριάντα τέσσερα (34) μέχρι
και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.
Β. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι.

Μέχρι δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιμάκιο,
από δεκαπέντε (15) μέχρι δεκαέξι (16) στο 12ο Κλιμάκιο,
από δεκαέξι (16) μέχρι δεκαεπτά (17) στο 11ο Κλιμάκιο,
από δεκαεπτά (17) μέχρι δεκαεννέα (19) στο 10ο Κλιμάκιο,
από δεκαεννέα (19) μέχρι είκοσι (20) στο 9ο Κλιμάκιο,
από είκοσι (20) μέχρι είκοσι ένα (21) στο 8ο Κλιμάκιο,
από είκοσι ένα (21) μέχρι είκοσι τρία (23) στο 7ο Κλιμάκιο,
από είκοσι τρία (23) μέχρι είκοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιμάκιο,
από είκοσι πέντε (25) μέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο Κλιμάκιο,
από είκοσι επτά (27) μέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιμάκιο,
από είκοσι εννέα (29) μέχρι τριάντα τρία (33) στο 3ο Κλιμάκιο,
από τριάντα τρία (33) μέχρι τριάντα έξι (36) στο 2ο Κλιμάκιο,
από τριάντα έξι (36) μέχρι και από τριάντα εννέα (39) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 126 του ν.4472/17 τροποποιείται, ως εξής:

6. Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών των Σχολών:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:

αα. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 25% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (393,375€) κατά την διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

αβ. Σπουδαστές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 20% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (297 €) κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησής τους.

3. Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/6-2-2018 (Β΄468) Υπουργικής Απόφασης, η παράγραφος «ιδ» τροποποιείται, ως εξής:
«ιδ. Ο χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στο εξωτερικό και την Κύπρο δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, εκτός αν στην «περιγραφή της προς κάλυψη θέσης ορίζεται διαφορετικά.»

4. Έναρξη Ισχύος του παρόντος από 1 Ιανουαρίου 2021.

5. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εντός μηνός από δημοσίευσης του νόμου.

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής

loading...