Στρατός Ξηράς: Στην NH Industries η υποστήριξη των NH-90Όπως ανακοίνωσε η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), αποδέχθηκε την τεχνικοοικονομική προσφοράς της NH Industries για το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταφορικών ελικοπτέρων NH-90. 

Με την ίδια απόφαση ορίζει την εταιρία ως προσωρινό ανάδοχο:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αποδοχή της τεχνικοοικονομικής προσφοράς της εταιρείας «NH Industries» και τον ορισμό αυτής ως προσωρινό ανάδοχο.

Καλείστε για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΟ-19 της (β) σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού θέματος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας, στην Κεντρική Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ.

 Η παρούσα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
για ταχύτερη διεκπεραίωση.


loading...