ΥΠ.ΟΙΚ. για οικονομικές αποζημιώσεις των ΣτρατιωτικώνΣε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 129/13-10-2021 αναφοράς, που κατέθεσε ο βουλευτής,κ. Γ. Καρασμάνης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α)Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) μεταρρυθμίστηκε, από 1-1-2017, το μισθολογικό καθεστώς, μεταξύ άλλων, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Από τις εν λόγω διατάξεις δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων για εκτέλεση εικοσιτετράωρης υπηρεσίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες ή τοπικές αργίες.

Β)Με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4472/2017 καθορίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα που καταβάλλονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.

Η πρωτοβουλία για την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση της ως άνω ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης, η προκαλούμενη σχετική δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δεδομένων και των σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η κρίση της πανδημίας COVID-19.

Γ) Το καθεστώς των αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 200/1993 (Α΄ 75), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, εξετάζεται ήδη η αναμόρφωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δ) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 18 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.4597/2019 (Α΄ 35), μέχρι την έκδοση της (κοινής Υπουργικής) απόφασης της παρ. 10, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4354/2015 (δηλαδή κατά την 1-1-2016).

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο και οι αποδοχές τους καθορίζονται ρητά και περιοριστικά από τις διατάξεις των άρθρων 124 έως και 127, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 155, του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017. Συνεπώς, το εν λόγω προσωπικό, δεν δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαςτου άρθρου 18 του ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο), δεδομένου ότι, ως αμειβόμενο με ειδικό μισθολόγιο, δεν υπάγεται στις μισθολογικές διατάξεις του ν.4354/2015.

Ε)Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/29.04.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1821), για το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 31.05.2021 το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Συνεπώς, εν προκειμένω, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΣΤ)Το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς των Εθελοντών Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67) εξετάζεται με δεδομένο όμως ότι στη διάρκεια της εφαρμογής της δημοσιονομικής ρήτρας γενικής διαφυγής υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν με μόνιμο τρόπο τα δημόσια οικονομικά.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ευθύνη για την κατά περίπτωση ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και την ομαλή εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου Προϋπολογισμού, ανήκει στις οικείες οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά την αποζημίωση των εφημεριών.

Σε κάθε περίπτωση, αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.