«Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»

«Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4ζ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχο τον Συνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Τζιλαλή Βασίλειο του ∆ημητρίου (ΑΜ:48404), του οποίου έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Πυλιαρό Γεώργιο του Κυριάκου (ΑΜ:53729), που γεννήθηκε το έτος 1976 στη Χίο.

β. Ταγματάρχη Πυροβολικού Μπατσιούλα Θεολόγο του ∆ημητρίου (ΑΜ:60915), που γεννήθηκε το έτος 1983 στη Θεσσαλονίκη.

γ. Ταγματάρχη Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Σερμπέζη Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ:57908), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Κομοτηνή.

δ. Ταγματάρχη Υγειονομικού Κικίδου Αικατερίνη του Αθανασίου (ΑΜ:59191), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Χαλκίδα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.