Παναγιωτόπουλος απάντηση για τους χειριστές των drones στη Σκύρο

Παναγιωτόπουλος απάντηση για τους χειριστές των drones στη ΣκύροΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, του προσωπικού χειρισμού και συντήρησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAV Heron», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα στελέχη που εκτελούν υπηρεσία επιφυλακής της 110 ΠΜ/Μ.ΜΕΑ/Φ/20 ΣΜΗΝΟΣ UAS ΗΕRΟΝ I, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας τους διαμένουν σε ξενοδοχείο στην πόλη της Σκύρου και μετακινούνται από και προς την 135ΣΜ με υπηρεσιακό όχημα.

Σε κάθε περίπτωση, ουδέποτε παραδόθηκαν οικήματα στέγασης της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στο υπόψη προσωπικό, το οποίο συνεχίζει να διαμένει σε ξενοδοχείο της Νήσου Σκύρου. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, και κατόπιν απαίτησης του ΑΤΑ, εγκρίθηκε από το ΓΕΑ δαπάνη ύψους 74.400€ για τη συντήρηση του πρώην κτιρίου ετοιμοτήτων της 135ΣΜ (Μ-211), στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη να στεγαστεί το προσωπικό του Σμήνους UAS ΗΕRΟΝ I, μετά το πέρας της συντήρησης των υπόψη εγκαταστάσεων, ενώ η δαπάνη υπολογίζεται να αποσβεστεί εντός του πρώτου εξαμήνου από το χρονικό
σημείο που θα διατεθούν τα οικήματα.

Πάντως, με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του εν λόγω κτιρίου, η οποία προβλέπεται να περατωθεί στα τέλη του 2021, τα στελέχη που εκτελούν τις υπόψη υπηρεσίες θα στεγάζονται στο προαναφερθέν κτίριο Μ-211 της 135ΣΜ περιορίζοντας δραστικά τη δημοσιονομική δαπάνη.

Η παραπάνω ρύθμιση εξασφαλίζει επιπλέον, ταχύτερη ετοιμότητα βαρδιών και περιορισμό επιπρόσθετων πόρων όπως μετακινήσεις, καύσιμα και η ημερήσια αποζημίωση ξενοδοχείου. Επίσης, τα ως άνω στελέχη μετακινούνται με Φύλλο Πορείας από την έδρα τους στην 135ΣΜ, με υπηρεσιακό αεροσκάφος, και συνεπώς, αποζημιώνονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 200/93 (Α΄75).

Σε ό,τι αφορά στα ωράρια απασχόλησης σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο καθιερώθηκε η 40ωρη εβδομαδιαία εργασία. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στη συμπλήρωση πενθήμερης εργασίας σαράντα (40) ωρών, είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση και δεν αποτελεί διακριτική της ευχέρεια.

Όμως, στις περιπτώσεις που το στρατιωτικό προσωπικό καλείται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, όπως Ασκήσεις, Νυκτερινές Πτήσεις, Αξιολογήσεις, Επιθεωρήσεις, αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών κ.λπ., υπάρχουν ειδικές προβλέψεις, ήτοι θεσμοθετημένος χρόνος ανάπαυσης μεταξύ των βαρδιών επιμέρους ειδικοτήτων προσωπικού (Ιπτάμενοι, Τεχνικοί Αεροσκαφών, κ.λπ.) που τηρείται ακριβώς.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Ερώτηση, και ειδικότερα ότι το προσωπικό καλείται να εκτελέσει εργασίες που ξεπερνούν κατά πολύ το επίπεδο ευθύνης και εξειδίκευσής τους, σας γνωστοποιώ ότι τα στελέχη εργάζονται και αξιοποιούνται σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα της ΠΑ ανάλογα με το βαθμό, την ειδικότητά και την φύση των καθηκόντων που τους ανατίθεται.

Τέλος, και σε επίρρωση των παραπάνω, σας γνωρίζω ότι ουδέποτε έχει περιέλθει στο ΓΕΑ, αναφορά στελέχους της 110 ΠΜ/Μ.ΜΕΑ/Φ, με την οποία να παραπονείται για κάποιο από τα ζητήματα που θίγονται στην εν θέματι ερώτηση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ