Στρατός Ξηράς: Μετάταξη Ανθστων και Μον. Υπξκων στο Σώμα ΑξιωματικώνΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Αξιωματικών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9 έως 13 του ν. 3883/2010 τους Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι
περιλαμβάνονται στους από 19 Αυγούστου 2021 Κυρωμένους Πίνακες Μετατασσομένων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών Αποφοίτων ΣΜΥ, όπως παρακάτω:

α. Ανθυπασπιστή Πυροβολικού Βλαχογιάννη Ευστάθιο του Δημητρίου, ΑΜ:73155 στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής με την ειδικότητα του αναλυτή προγραμματιστή Η/Υ.

β. Αρχιλοχία Υλικού Πολέμου - Πυροτεχνουργό Μαμάτσα Δημήτριο του Αποστόλου, ΑΜ:ΜΥ20190 στο Γεωγραφικό Σώμα με την ειδικότητα του διοικητικού.

γ. Αρχιλοχία Τεχνίτη Πυροβολικού Τσιαγγάλη Βασίλειο - Κωνσταντίνο του Αντωνίου, ΑΜ:ΜΥ20470 στο Οικονομικό Σώμα με την ειδικότητα του οικονομικού.

δ. Αρχιλοχία Υλικού Πολέμου Κουλουκτσή Άννα του Γεωργίου, ΑΜ:ΜΥ20597 στο Οικονομικό Σώμα με την ειδικότητα του οικονομικού.

2. Ονομάζουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9, 12, και 13 του ν. 3883/2010, τους μετατασσόμενους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:

α. Ανθυπολοχαγό Έρευνας Πληροφορικής Βλαχογιάννη Ευστάθιο του Δημητρίου, ΑΜ:73155, ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Αξιωματικών του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής.

β. Ανθυπολοχαγό Γεωγραφικού Μαμάτσα Δημήτριο του Αποστόλου, ΑΜ:75541, ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Αξιωματικών του Γεωγραφικού Σώματος.

γ. Ανθυπολοχαγό Οικονομικού Τσιαγγάλη Βασίλειο - Κωνσταντίνο του Αντωνίου, ΑΜ:75542, ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος.

δ. Ανθυπολοχαγό Οικονομικού Κουλουκτσή Άννα του Γεωργίου, ΑΜ:75543, η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Νεότερη Παλαιότερη