ΥΠΕΘΑ: Δώρο ΗΕΕ στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ΕΔΕγκρίνεται, κατόπιν εντολής κ. ΥΠΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου η καταβολή οδοιπορικών εξόδων όπως παρακάτω:

α. Για το στρατιωτικό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου ΟΒΑ και ΔΕΑ-ΣΕΑ) 5 ΗΕΕ, εκ των οποίων η 5η ημέρα λογίζεται ως ημέρα επιστροφής.

β. Για το πολιτικό προσωπικό 3 ΗΕΕ.

Εξαιρούνται και δε θα συμπεριληφθούν στις καταστάσεις δικαιούχων όσοι τελούν σε απόσπαση ή διάθεση, άδεια άνευ αποδοχών, μακρά αναρρωτική άδεια, εκπαιδευτική άδεια, άδεια κύησης, άδεια ανατροφής τέκνου, καθώς και το προσωπικό που τίθεται σε αναστολή καθηκόντων.
loading...