Αδικίες στην Προκήρυξη Θέσεων Εξωτερικού του ΣΞΑξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το σχετικό και στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνές επίπεδο, προκηρύσσεται, για κάλυψη από το έτος 2022, αριθμός θέσεων εξωτερικού, κατόπιν επιλογής κατάλληλου στρατιωτικού προσωπικού.

Αναγιγνώσκοντας την ως άνω σχετική διαταγή, ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι που κα-τέχουν τεχνική ειδικότητα ή ανήκουν στο σώμα των Φροντιστών, διαπιστώνουν ότι ουσιαστικά αποκλείονται από το σύνολο των θέσεων, καθόσον για τις μη εξιδεικευμένες θέσεις Ανθστών - Υπξκών στις οποίες δεν απαιτείται η τοποθέτηση στελέχους συγκεκριμένου Ο-Σ ή ειδικότητας, θα επιλεχθούν Διοικητικοί και σε περίπτωση μη εξεύρεσης κατάλληλου προσώπου, δύναται να επιλεχθούν και από τις λοιπές ειδικότητες (Τεχνικοί, Φροντιστές, Χειριστές, πληρώματα κλ.π.).

Από τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι συνάδελφοί μας, που κατέχουν κά-ποια τεχνική ειδικότητα ή είναι Φροντιστές, Χειριστές, πληρώματα κ.λπ., ακόμα κι αν ξεπερ-νούν στη μοριοδότηση αντίστοιχους Διοικητικούς, υστερούν στα κριτήρια της επιλογής για τις εν λόγω θέσεις.

Ως εκ τούτου και για την εξάλειψη της οφθαλμοφανούς αδικίας σε βάρος των τεχνι-κών συναδέλφων μας (συμπεριλαμβανομένων των Φροντιστών, Χειριστών, πληρωμάτων κ.λπ.), παρακαλούμε για την κατά την παρέμβασή σας, ώστε να θεραπευτεί η δημιουργούμενη ανωμαλία, προτάσσοντας το θεσμό της μοριοδότησης ως κύριο και μοναδικό κανόνα επιλογής για τις θέσεις εξωτερικού που δεν απαιτούν συγκεκριμένη ειδικότητα – εξειδίκευση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, μέσω του κοινοβου-λευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία