Χορήγηση Προκαταβολής Εφάπαξ Στρατιωτικών: Νέο επιτόκιο από 01 Ιαν 22Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΣΟΕΔ) δημοσίευσε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ, με ημερομηνία 07 Φεβ. 2022, που αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.) και συγκεκριμένα τον εντοκισμό των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος

Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουμε, κατόπιν της (β) σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.ΛΟ.Α.Σ., ότι ο εντοκισμός των χορηγούμενων προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος [ΝΔ 398/1974, άρθρο 18 (Α' 116)] καθορίζεται από 01 Ιαν 22 και μετέπειτα, όπως υπολογίζεται με το νέο ισχύον επιτόκιο 1,42 % (έναντι του 1,78 % που ίσχυε μέχρι στις 31 Δεκ 21).

Συναφώς, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ΝΔ 398/1974, το υπόψη επιτόκιο καθορίζεται ίσο προς αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα οποία τηρούνται σ' αυτήν.