Χορήγηση εκτάκτου μερίσματος ΠΑΣΧΑ 2022


ΠΡΟΣ:  Το ΔΣ/ΜΤΝ

 Κοιν. :       ΔΣ/ΕΑΑΝ

                                  ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ

             (ΚΔΔ/σίας Ν. 2690/99 αρθ.5 & 27, Σύνταγμα αρθ.10 παρ.1)

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, κατοίκου Κορίνθου, οδός Ποσειδωνίας, αρ.37, Α.Μ. ΜΤΝ 3131650,    E-mail : panos_stamatis@yahoo.gr

                               *******************************************

         Ως είναι γνωστό, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με σκοπό την υλική ενίσχυση των εν αποστρατεία και ενεργεία μετόχων του και των οικογενειών αυτών.

Με βάση τον ισχύοντα Νόμο του ΜΤΝ, όπως ορίζεται στο άρθρο 61  του Ν.5481/1932, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 Α.Ν. 1005/1937 (ΦΕΚ Α΄520), το ταμείο δύναται μετά από έγκριση του ΥΕΘΑ, να χορηγήσει έκτακτο επίδομα, ποσού ίσο με ένα μέρισμα, στους μετόχους-μερισματούχους του, κατά το Πάσχα και τα Χριστούγεννα.

Με βάση το υπάρχον αποθεματικό του Ταμείου καθώς και των πλεονασμάτων των περασμένων ετών, η καταβολή του παραπάνω επιδόματος δεν είναι απαγορευτική ούτε θα φέρει το Ταμείο σε κάποια οικονομική δυσχέρεια στο επόμενο οικονομικό έτος και υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 
Είναι γνωστή σε Σας η τραγική οικονομική κατάσταση των αποστράτων, καθώς εκτός των τεραστίων μειώσεων στις συντάξεις τους, τους έχουν κοπεί και τα Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων.

Επειδή οι πλείστοι εξ υμών έχουν αποκλειστικό εισόδημα τη σύνταξη τους, θα επιθυμούσαν να τους χορηγηθεί το έκτακτο επίδομα από το ΜΤΝ, ώστε να μπορέσουν να περάσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, τις γιορτές,  σύμφωνα με τις Ελληνικές και Χριστιανικές παραδόσεις.

Ενόψει δε της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και της απότομης αύξησης όλων των αγαθών, συνέπεια των αυξήσεων στην ενέργεια και στις μεταφορές, είναι επιτακτική ανάγκη η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος Πάσχα 2022.

Θεωρώ ότι θα  πρέπει να συζητηθεί σε αμέσως επόμενο συμβούλιο του ΔΣ και αιτούμαι την λήψη αποφάσεως δια το έκτακτο επίδομα, στη δε περίπτωση άρνησης, η απόφαση να είναι  σαφής, ειδική, επαρκής  και  να προκύπτει από οικονομική μελέτη.

Επειδή, ο νοµοθέτης έχει θεσπίσει κανόνες διαδικασίας που αποβλέπουν προεχόντως στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της ∆ιοίκησης και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, ειδικότερα δε στη δραστηριοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πολιτών» (ΣτΕ 2826/13)

Επειδή, είναι και νόμιμο αλλά και πρωτίστως ηθικό, για αυτούς που έχουν αφοσιώσει  μια ζωή ολόκληρη στην Πατρίδα, Αυτή ευγνωμονούσα, να αποδείξει εμπράκτως την αναγνώριση της και να  χορηγηθεί το έκτακτο επίδομα, ως Νόμος ορίζει και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν.

                                        ΔΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ, όπως εισαχθεί προς συζήτηση, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με σκοπό την λήψη απόφασης από το ΔΣ του Ταμείου και την αποστολή προς έγκριση στον κ. ΥΕΘΑ.

Κόρινθος, 15 Φεβρουαρίου 2022

 
                                     Ο αναφέρων-αιτών

                                 Παναγιώτης Δ. Σταμάτης
                                   Πλωτάρχης ΠΝ ε.α.

  Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, για την πληροφόρηση των μετόχων του ΜΤΝ.