Παναγιωτόπουλος: Τι απάντησε για κόστος αναγνώρισης επιπλέον 3ετίας στη συντάξιμη υπηρεσίαΣε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα «Αναγκαιότητα μείωσης του τεράστιου κόστους αναγνώρισης της επιπλέον τριετίας στη συντάξιμη υπηρεσία», σας γνωρίζω ότι, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη (β) σχετική απάντησή μας επί της (α) όμοιας την οποία είχατε καταθέσει για το ίδιο ζήτημα.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην (β) σχετική (ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ Φ.900α/3015/17675/19-04-2021) απάντηση του ο ΥΕΘΑ απαντούσε όπως παρακάτω:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Αναγκαιότητα η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν.3865/10 διότι ο νόμος έχει καταστεί ανενεργός λόγω της αύξησης που επήλθε στο κόστος αναγνώρισης μετά την ψήφιση του ν.4387/2016», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 (Α΄120), ο συντάξιμος χρόνος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), που έχουν καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Επομένως, δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου έχει το στρατιωτικό προσωπικό που έχει καταταγεί έως την 31η Δεκεμβρίου 1995, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2017, για την αναγνώριση του υπόψη χρόνου, ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με σχετική Κ.Υ.Α. (Β' 4005/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016 (Α' 85), το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, ορίζεται σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου.

Σε κάθε περίπτωση όμως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα και επομένως και το τεθέν ζήτημα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ.).

Τέλος, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ, έχει αποστείλει έγγραφη πρόταση στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ, σύμφωνα με την οποία ζητείται για την αναγνώριση της υπόψη τριετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ