Σε δημόσια διαβούλευση ν/σ για τα όρια ηλικίας αποστρατείας και κρίσεις στελεχών ΕΔ-Τι προβλέπειΣε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από προχθές Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνονται και άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως τονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:30.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 28 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996
Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) τροποποιείται ως προς τα όρια ηλικίας αποστρατείας α) Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων, Σμηνάρχων της περ. στ’, β) Ταξίαρχων Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχων, Ταξίαρχων Πολεμικής Αεροπορίας της περ. ζ΄ όπου επέρχονται και νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων της περ. η΄, δ) αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων του πρώτου εδαφίου της περ. ια΄, και ε) αξιωματικών του Θρησκευτικού Σώματος του δευτέρου εδαφίου της παρ. ια΄ για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας:
α. Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί: 53
β. Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί: 53
γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί: 54
δ. Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί: 55
ε. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι: 56
στ. Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι: 60
ζ. Ταξίαρχοι Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Πολεμικής Αεροπορίας: 61
η. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι: 61
θ. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι: 62
ι. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι: 65
ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά τρία (3) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και κατά τέσσερα (4) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου. Επίσης για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά τρία (3) έτη για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη.»

Άρθρο 29 Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 3883/2010
Οι περ. α) και β) της παρ. 2 και η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που αφορούν στη διενέργεια τακτικών ετήσιων κρίσεων και έκτακτων κρίσεων αντίστοιχα, τροποποιούνται ως προς τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών και αντιστοίχων και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις
1. Οι Αξιωματικοί κρίνονται κάθε έτος στις τακτικές κρίσεις.
2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:
α) Οι συμπληρούντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωματικοί, πλην Συνταγματαρχών και αντιστοίχων, τον αναγκαίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 χρόνο παραμονής στον βαθμό ή συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.
β) Ανώτατοι Αξιωματικοί, εκτός των Αρχηγών ΓΕ, για τους οποίους ισχύουν ειδικότερες διατάξεις, καθώς και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι.
γ) Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.
δ) Όσοι έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Οι έκτακτες κρίσεις γίνονται οποτεδήποτε. Σε αυτές κρίνονται:
α) Αξιωματικοί για τους οποίους υποβάλλονται ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 35.
β) Αξιωματικοί για τους οποίους παύει ο οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος που εμπόδιζε την κρίση ή την προαγωγή τους.
γ) Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής στον βαθμό αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ.
δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό ή συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος νόμου.».

Άρθρο 30 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών Ιερέων και – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 3883/2010
Η υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167), ως προς τον καταληκτικό βαθμό των αξιωματικών του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων τροποποιείται και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 23
Καταληκτικοί βαθμοί
Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ:
(1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων.
(2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού και Νοσηλευτικής.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που:
(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας.
(β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(γ) Έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.
(4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(5) Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.
β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ:
(1) Ναύαρχος για τους Μαχίμους Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας.
γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ:
(1) Πτέραρχος για τους Ιπταμένους Αξιωματικούς.
(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (μόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας – Πληροφορικής.
(5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Επισμηναγός για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.
δ. Για τους Αξιωματικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(4) Ταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Διοικητικούς Στρατολογικού.
ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ).
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ).
(δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν καλώς»:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στην ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»

Άρθρο 31 Είδη κρίσεων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 3883/2010
Στο άρθρο 25 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις : α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. η) «Μη διατηρητέοι», β) τροποποιούνται οι παρ. 5, 7 και 8 ως προς τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωματικών ως «Διατηρητέων», ως «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» και ως «Αποστρατευτέων», γ) προστίθεται παρ. 9 για τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωματικών ως «Μη διατηρητέων», δ) προστίθεται παρ. 10 για τις δυσμενείς κρίσεις και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25
Είδη κρίσεων
1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου, οι Αξιωματικοί κρίνονται:
α) Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή.
β) Προακτέοι κατ’ εκλογή.
γ) Προακτέοι επ’ ανδραγαθία.
δ) Διατηρητέοι.
ε) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό.
στ) Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
ζ) Αποστρατευτέοι.
η) Μη διατηρητέοι.
2. Κρίση «Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»:
[α) Καταργήθηκε]
β) Ανώτατοι Αξιωματικοί, για να κριθούν προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθμό εξαίρετο στον κατεχόμενο βαθμό.
(2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εμπειρία και ικανότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για τον βαθμό τους.
(3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου με βαθμό «Λίαν Καλώς», για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθμού σε βαθμό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόμενο βαθμό.
γ) Η λίαν καλή πολεμική δράση είναι απαραίτητη για τους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ και Ιπταμένους της ΠΑ, και ενισχυτική για τους αξιωματικούς Σωμάτων, ειδικοτήτων και ΚΣ, εφόσον κατά τη σταδιοδρομία τους ως Αξιωματικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση πολέμου.
[δ) Καταργήθηκε]
3. Κρίση «Προακτέοι κατ’ εκλογή»:
Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη για να κριθούν προακτέοι κατ’ εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
α) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
β) Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
γ) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθμού σε βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ιδιαίτερα δε στον κατεχόμενο βαθμό.
4. Κρίση «Προακτέοι επ’ ανδραγαθία»:
Αξιωματικοί προάγονται επ’ ανδραγαθία στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός δεν είναι ανώτερος του καταληκτικού τους, όταν συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατά την κρίση του αρμόδιου συμβουλίου προαγωγών διακρίνονται στο πεδίο της μάχης, βάσει των στοιχείων της οικείας έκθεσης επιχειρήσεων ή πολεμικής δράσης, για πράξεις εξαιρετικού θάρρους, γενναιότητας, αυταπάρνησης και προσφοράς προς την πατρίδα ή σύμμαχη χώρα. Η απονομή παρασήμου, διαμνημόνευσης ή ηθικής αμοιβής είναι ανεξάρτητη από την προαγωγή επ’ ανδραγαθία.
5. Κρίση «Διατηρητέοι»:
Διατηρητέοι κρίνονται οι παρακάτω Αξιωματικοί, εφόσον κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους, όπως προκύπτουν από τον ατομικό τους φάκελο, θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους:
α) Οι ανώτατοι Αξιωματικοί, οι οποίοι αποδίδουν σε βαθμό εξαίρετο στον κατεχόμενο βαθμό,
β) Οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων οι οποίοι αποδίδουν σε βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ στον κατεχόμενο βαθμό, ενόσω δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα τρία (33) χρόνια συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού,
γ) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ).
6. Κρίση «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»:
α) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται οι Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και, κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων, δεν έχουν μεν σε βαθμό τουλάχιστο «Λίαν Καλώς» τα απαιτούμενα κριτήρια προαγωγής, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, οι οποίοι όμως, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους, μπορούν να τα αποκτήσουν στο μέλλον και θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους.
β) Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθμό είναι δυνατό να μετατίθενται εντός τριμήνου από της κοινοποίησης σε αυτούς της δυσμενούς κρίσης, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, εκτός αν η δυσμενής κρίση τους βασίστηκε και στην αξιολόγηση του τελευταίου διοικητή τους, οπότε μετατίθενται υποχρεωτικά.
7. Κρίση «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι παρακάτω Αξιωματικοί, κατά την κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους:
α) Όσοι έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, καθώς και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται,
β) Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.
8. Κρίση «Αποστρατευτέοι»:
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό. Αυτοί αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την κύρωση των πινάκων των κρίσεων αυτών.
9. Κρίση «Μη διατηρητέοι»:
Μη διατηρητέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο που τελούν ΕΟΘ, δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους.
10. Δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται οι κρίσεις: «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, «διατηρητέος στον αυτό βαθμό», «μη διατηρητέος» και «αποστρατευτέος».».

Άρθρο 32 Κρίσεις ανά βαθμό – Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 3883/2010
Στο άρθρο 31 του ν. 3883/2010 (Α΄167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις : α) στην περ. α) για τις κρίσεις των Κατώτερων Αξιωματικών επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) τροποποιείται η περ. β) με διαχωρισμό ως προς τις κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών της περ. βα), Συνταγματαρχών και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων της περ. ββ), και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
Κρίσεις ανά βαθμό
Αξιωματικοί που συμπληρώνουν κατά το ημερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις τον χρόνο του άρθρου 27, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25, κρίνονται ως ακολούθως:
α) Κατώτεροι Αξιωματικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»: Παραμένουν στον βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις. Ειδικότερα:
(α) Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι και Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», κρίνονται σύμφωνα με τις υποπερ. (3) και (4).
(β) Λοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωματικοί ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» κρίνονται σύμφωνα με τις υποπερ. (3) και (4).
(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: Τίθενται, εφόσον το επιθυμούν, Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας και ένα (1) μήνα προ της αποστρατείας τους προάγονται στον επόμενο βαθμό. Εφόσον δεν επιθυμούν να τεθούν ΕΟΘ, αποστρατεύονται άμεσα με τον βαθμό τους.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Αποστρατεύονται άμεσα με τον βαθμό τους.
β) Ανώτεροι Αξιωματικοί
βα) Ανώτεροι Αξιωματικοί, πλην Συνταγματαρχών και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»: Παραμένουν στον βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας περ. β´. Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωματικοί, ως «διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», κρίνονται, σύμφωνα με τις υποπερ. (3) και (4).
(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.
ββ) Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι»: Παραμένουν στον βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.
γ) Ανώτατοι Αξιωματικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι»: Παραμένουν στον βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, εκτός από «διατηρητέοι».
(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: Υπό την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται στο άρθρο 23 και εντός μηνός αποστρατεύονται.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.»

Άρθρο 33 Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων
Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία Φ. 415/1/202489/Σ.3682/16-06-2020 προκήρυξη (Αριθμός Εγκυκλίου: 14, ΑΣΕΠ 18/2020, ΑΔΑ:Ψ4θΕ6-ΡΑΠ), παρατείνεται για τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του και οι κενές οργανικές θέσεις του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων των Ενόπλων Δυνάμεων δύνανται να πληρούνται από τον πίνακα αυτό κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας.