Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού ΞηράςΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ 3):

ΕΤΟΥΣ 2021
Προακτέων Ανθυπασπιστών: 
(α) Τεχνίτη Πεζικού Σοκολάκη Ηλία του Κωνσταντίνου - Βασιλείου, ΑΜ:72641.
(β) Τεθωρακισμένων Καϊσίδη Συμεών του Αλεξίου, ΑΜ:72379.

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973 και των άρθρων 39 και 40 του ν.δ.445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού σε αποστρατεία, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές:

α. Τεχνίτη Πεζικού Σοκολάκη Ηλία του Κωνσταντίνου - Βασιλείου ΑΜ:72641, που γεννήθηκε το έτος 1986 στην Άρτα και ο οποίος από την 26 Απρ 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 1529261169/21-01-2022).

β. Τεθωρακισμένων Καϊσίδη Συμεών του Αλεξίου ΑΜ:72379, που γεννήθηκε το έτος 1987 στην Πτολεμαΐδα και ο οποίος από την 17 Μαΐου 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 4567771124/21-01-2022).

3. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 του ν.δ. 1400/73 και του άρθρου 39 του ν.δ. 445/74 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:

α. Μηχανικού Ζαφείρη Δημήτριο του Κωνσταντίνου ΑΜ:70415, που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Αραχναίο Αργολίδας και ο οποίος από την 03 Ιουν 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6647781241/21-01-2022).

β. Πεζικού Πανταζή Λεωνίδα του Δημητρίου ΑΜ:71830, που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αθήνα και ο οποίος από την 21 Ιουλ 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4948118941/21-01- 2022).

γ. Πεζικού Κοχλιαρίδη Θεοχάρη του Ιωάννη ΑΜ:74038, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Καβάλα και ο οποίος από την 26 Ιουλ 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6211911119/21-01- 2022).

δ. Πεζικού Καλιατσά Μενέλαο του Στεφάνου ΑΜ:74126, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αλεξανδρούπολη και ο οποίος από την 02 Αυγ 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός ΒεβαίωσηςΔιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1081241044/21-01-2022).

ε. Τεχνικού Λιάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου ΑΜ:74559, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και ο οποίος από την 30 Ιουλ 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5711371041/21-01-2022).

4. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή του, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 34 του ν.δ. 1400/1973 και του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, με το βαθμό που φέρει, τον Ανθυπασπιστή Τεχνίτη Υγειονομικού Σέγγη Αντώνιο του Ηλία ΑΜ:59765, που
γεννήθηκε το έτος 1970 στη Λάρισα και ο οποίος από την 28 Ιουν 21 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1288226473/21-01-2022).

5. Ανακαλούμε, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.421.214/7/384215/Σ.8124/11 Οκτ 21/ΓΕΣ/Β1/2β Απόφασης κ. ΥΦΕΘΑ «Απολύσεις Μονίμων από την Εφεδρεία Ανθυπασπιστών», που κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.421.214/8/384213/Σ.8123/21 Οκτ 21/ΓΕΣ/Β1/2β, το από 02-06-21 π.δ «Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» (Γ΄1367), μόνο σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 7 τον ΕΜΘ Ανθυπασπιστή Μηχανικού Νίκλα Κωνσταντίνο του Γεωργίου (ΑΜ:73860).

6. Διορθώνουμε το από 22-10-21 π.δ. «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Σώμα  των Μονίμων Υπαξιωματικών» (Γ΄2830) μόνο σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 2(α) από το εσφαλμένο «Τεχνικού» στο ορθό «Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας».

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος