Νέες διευκρινίσεις Παναγιωτόπουλου για τις μεταθέσεις των Στελεχών ΕΔΔιευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις ειδικών κατηγοριών στελεχών των ΕΔ έδωσε ο ΥΕΘΑ, Ν. Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 22 βουλευτών του ΚΙΝΑΛ με θέμα «Στήριξη και προστασία των ευάλωτων οικογενειών των ειδικής κατηγορίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αναφορικά με το αν στελέχη των ΕΔ που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή) δικαιούνται το να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους βάσει του νόμου 3883/2010, ο ΥΕΘΑ διευκρίνισε πως η πρόσφατη υπουργική απόφαση, όπου προστέθηκε η φράση «εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι», ο υπουργός απάντησε πως η κυβερνητική απόφαση ήταν σύννομη:

«Υπάρχει ρητή παραπομπή στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου (σ.σ. άρθρο 5 του εν λόγω νόμου), σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο Μεταθέσεων δύναται να αποφασίσει διαφορετικά, εφόσον συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι, για τη μετάθεση των στελεχών ειδικής μεταθετικότητας. Επομένως», πρόσθεσε, «η αντίστοιχη διατύπωση στην πρόσφατη εκδοθείσα υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21 (Β΄5700), βρίσκει νομοθετικό έρεισμα στο άρθρο 5 του ν.3883/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει».

Όσον αφορά στη ρύθμιση του άρθρου 10 της παραπάνω μνημονευθείσας υπουργικής απόφασης, «με την τελευταία να αποτελεί ερμηνεία και εξειδίκευση του νόμου», ο κ. Παναγιωτόπουλος σχολίασε ότι «δεν προσκρούει στις αρχές και στο πνεύμα αυτού, καθόσον το στέλεχος ειδικής μεταθετικότητας, το οποίο υπηρετεί υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, με τη δήλωσή του για μετάθεση στο εξωτερικό, απεμπολεί το δικαίωμα παραμονής στον τόπο που υπηρετεί και ως εκ τούτου αποδέχεται σιωπηρά την πιθανότητα μετακίνησής του σε έτερο τόπο. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το ν.3883/2010 (Α΄167), η μεταβλητή των υπηρεσιακών κριτηρίων αποτελεί τον πρώτο, κατά σειρά προτεραιότητας, κανόνα μετάθεσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνεπώς, η υποχρεωτικότητα παραμονής των εν λόγω στελεχών στον τόπο προτίμησής τους για υπηρεσιακούς λόγους κάμπτεται με ειδική και πλήρη αιτιολογία, κάτι που ισχύει και όσον αφορά την παραμονή στελεχών σε τόπο προτίμησής τους επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Το ΥΠΕΘΑ, δηλώνει ο υπουργός, «διά των Γενικών Επιτελείων συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις και προτάσεις τους προκειμένου να προβεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, στις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου», έχοντας ως στόχο «τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού».