ΥΠΕΘΑ για Νυχτερινή Αποζημίωση: Το σχέδιο ΚΥΑ που διαβιβάσαμε στο ΥΠ.ΟΙΚ δεν έγινε αποδεκτόΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα «Άδεια πατρότητας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας. Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Οι νέες διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4808/2021 (Α΄ 101) αναφορικά με την άδεια πατρότητας, έχουν απευθείας υποχρεωτική εφαρμογή στο υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα στρατιωτικό προσωπικό, δυνάμει του άρθρου 25 του ως άνω νόμου. Με τη ρύθμιση αυτή αντικαθίσταται και βελτιώνεται το πλαίσιο χορήγησης της εν λόγω άδειας, που έχει σκοπό αφενός να προαχθεί από νωρίς η ισότιμη κατανομή ευθυνών φροντίδας του νεογέννητου και αφετέρου να διευκολυνθεί εξαρχής η δημιουργία συναισθηματικού δεσμού πατέρα και παιδιού.

Ως εκ τούτου, το δικαιούμενο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να αιτηθεί την εν λόγω δεκατετραήμερη (14) άδεια, το χρονικό διάστημα εξάντλησης της οποίας γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 26 και 27 του ιδίου Νόμου, ενώ ως προς τα λοιπά, όπως το όργανο χορήγησης, η διαδικασία χορήγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.ά., τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής οι διευκρινιστικές οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων επί του άρθρου 14 της Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-8-2016 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄2808).

Επομένως, η προαναγγελθείσα ανάληψη ενεργειών, ώστε να τροποποιηθεί η παραπάνω Υπουργική Απόφαση, έχει την έννοια της επακόλουθης επικαιροποίησης της κωδικοποιημένης νομοθεσίας που διέπει τις ΕΔ με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συναφώς, είναι αυτονόητο ότι η άσκηση του σχετικού δικαιώματος, δηλαδή της λήψης της άδειας πατρότητας, δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης, καθώς αυτό καθίσταται ενεργό λόγω της απευθείας υποχρεωτικής εφαρμογής στις ΕΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά στην αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων εμπίπτει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), την οποία εξειδικεύει με ειδικούς μισθολογικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, το μισθολόγιο των στρατιωτικών είναι ειδικό και προβλέπει με την παράγραφο Δ΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης αναγνωρίζοντας ότι τα στελέχη, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της αποστολής τους, προσφέρουν εργασία και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Όπως ήδη έχω ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων, δια της παρούσης διαδικασίας, το σχέδιο ΚΥΑ που το ΥΠΕΘΑ, κατ’ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου, διαβίβασε στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, δεν έχει γίνει αποδεκτό, με την αιτιολογία της μη επάρκειας των πιστώσεων.

Προφανέστατα, αυτή η θέση του ΥΠΟΙΚ πηγάζει από την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του κρατικού προϋπολογισμού (Π/Υ), με την παράλληλη κάλυψη των έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών, οι οποίες ανακύπτουν λόγω των ευρύτερων εξελίξεων, εντός των ορίων του ισχύοντος κάθε φορά ΜΠΔΣ.

Ανεξάρτητα από αυτά, βούληση της πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι η προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ, όμως η μη συνδρομή του προαπαιτούμενου της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, καθιστά όπως είναι φυσικό, ανίσχυρη την έκδοση απόφασης και μετακυλίει το χρόνο έκδοσης της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ