Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών»Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 11 παρ.3 του π.δ 21/1991, τους παρακάτω Εθελοντές
Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:

α. Τεχνικού Αντωνόπουλο Πασχάλη του Ιωάννη (ΑΜ:70453), που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Κοζάνη και ο οποίος από την 27η Σεπτεμβρίου 2021 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

β. Πεζικού Βλασακούδη Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ:71867), που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αλεξανδρούπολη και ο οποίος από την 21η Σεπτεμβρίου 2021 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

γ. Τεχνικού Σπανό Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ:74654), που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και ο οποίος από την 23η Σεπτεμβρίου 2021 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

δ. Πεζικού Χατζηαργυρίου Γεώργιο του Μιχαήλ (ΑΜ:75519), που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και ο οποίος από την 6η Αυγούστου 2021 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.