Διακρίσεις Αξιωματικών Προελεύσεως ΕΜΘ για μεταθέσεις στην Νήσο «Κ».Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας και κατόπιν του (γ) σχετικού εγγράφου της της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης «ΕΣΠΕΘ» σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση που επικρατεί στις τάξεις των Μονίμων Αξιωματικών προελεύσεως ΕΠΥ - ΕΜΘ, από την διακριτικά ξεχωριστή αντιμετώπιση τους σε προκηρύξεις θέσεων για θέσεις εξωτερικού και συγκεκριμένα της Νήσου «Κ».

2.    Όπως μας ενημέρωσαν μέλη μας προελεύσεως ΕΜΘ που φέρουν το βαθμό του Ανθλγου και οι οποίοι στις ετήσιες δηλώσεις φρουρών προτίμησης δήλωσαν ως επιλογή να υπηρετήσουν στην νήσο «Κ» σε θέσεις που προβλέπονται από τον βαθμό τους και την ειδικότητα τους, ενημερώθηκαν με τα (β) και (δ) σχετικά, ότι αποκλείονται από την επιλογή για την κάλυψη των θέσεων με αίτια αποκλεισμού ότι δεν υφίστανται θέσεις για την προέλευση τους ή ότι δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια καθώς δεν υφίσταται κατανεμημένη θέση ΥΠΛΓΟΥ-ΑΝΘΛΓΟΥ προελεύσεως ΕΞ. ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ.

3.    Η νέα Υπουργική Απόφαση για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών αναφέρει ρητά στο Άρθρο 1 ότι εφαρμόζεται στους αξιωματικούς έως και τον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, στους Ανθυπασπιστές, στους μονίμους και Εθελοντές υπαξιωματικούς, στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

4.    Στο Άρθρο 2 παρ. 1 του (α) σχετικού, αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και η εξειδίκευση των κριτηρίων μεταθέσεων  ως εξής:

       α.    Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από τον βαθμό και την ειδικότητά τους, κατά τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3883/2010, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) και τις υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη η ιεραρχική δομή των Μονάδων - Υπηρεσιών των ΕΔ, η ειδικότητα, η εξειδίκευση, η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, καθώς και η κρισιμότητα στελέχωσης των Μονάδων -Υπηρεσιών.

       β.    Οι μεταθέσεις στελεχών βαθμού Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας. Είναι δυνατή η εξέταση για μετάθεση και πριν τη συμπλήρωση τριετούς συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, εφόσον το στέλεχος:

              (1) Μετατίθεται σε θέση εξωτερικού ή την Κύπρο ή για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

              (2) Υπηρετεί συνεχώς για χρονική περίοδο που υπερβαίνει την τριετία σε διαφορετικές υπηρεσίες που εδρεύουν στον ίδιο Δήμο (φρουρά για το ΠΝ), στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

              (3) Μετατίθεται σε Μονάδα - Υπηρεσία που εδρεύει εντός του ίδιου Δήμου (φρουράς για το ΠΝ) ή μετακινείται μεταξύ Μονάδων - Υπηρεσιών εντός της Περιφέρειας Αττικής ή εντός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

5.    Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω αλλά και τα όσα αναφέρονται στο (α) όμοιο συμπεραίνουμε ότι η προέλευση ενός στελέχους δεν επηρεάζει την επιλογή του σε θέσεις εξωτερικού, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στα προ απαιτούμενα προσόντα που απαιτεί η εν λόγω θέση. 

6.    Όπως αντιλαμβάνεστε η αναφορά στην Κατάσταση Αποκλειομένων Στελεχών από την Επιλογική Διαδικασία για Κάλυψη Θέσεων στη Νήσο «Κ» του έγγραφου, σε Αξκούς συγκεκριμένης προέλευσης εξαιρώντας τους Αξιωματικούς Προελεύσεως ΕΠΥ - ΕΜΘ, δημιουργεί αίσθημα διάκρισης και σύγχυσης μεταξύ των Αξκών, συνιστά δε τεράστια αδικία και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ του Μόνιμου προσωπικού, μη λαμβάνοντας υπ όψη ότι τα παραπάνω στελέχη διαθέτουν εμπειρία και γνώση άνω των 30 ετών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.    Οι Αξιωματικοί Προελεύσεως ΕΠΥ - ΕΜΘ είναι Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό και αποτελούν δυναμική δομή για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, επανδρώνουν δε επιχειρησιακές, διοικητικές και τεχνικές  ειδικότητες οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση, στελεχώνοντας πλήθος θέσεων των Μονάδων και των Υπηρεσιών και αδιαμφισβήτητα υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και της αποστολής τους.

8.    Συναφώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. θεωρεί άδικο τον αποκλεισμό των παραπάνω στελεχών από θέσεις εξωτερικού με μοναδικό κριτήριο την προέλευση τους και για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου αλλά και την ίση μεταχείριση με τους λοιπούς τους συναδέλφους Μόνιμους Αξιωματικούς άλλων προελεύσεων, προτείνει να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις προς επιλογή τα παραπάνω στελέχη τα οποία διαθέτουν εμπειρία και γνώση άνω των 30 ετών στις Ένοπλες Δυνάμεις, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ίσες ευκαιρίες σε όλους.

9.    Εισηγητής θέματος: Επχίας (ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος 6985075297, Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος 6972070456

10.  Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.


Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία