Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-ΣΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με τις παραγράφους 4ε και 5δ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.3883/2010:

α. Τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2021-2022 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουκουλά Γεώργιο του Σπυρίδωνα (ΑΜ:65474) που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:5211010515/9-3-2022).

(2) Διαβιβάσεων Μάμμη Σταύρο του Δημητρίου (ΑΜ:65538) που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αθήνα .(Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:7377211198/9-3-2022).

(3) Τεχνικού Αϊναλή Δημήτριο του Θεοδώρου (ΑΜ:65563) που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Θεσσαλονίκη. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1079232461/9-3-2022).

β. Τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, συμπληρώνουν 35ετία, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και κρίθηκαν κατά τις κρίσεις έτους 2021-2022 ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Κοτσυφάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ (ΑΜ:64655) που γεννήθηκε το έτος 1968 στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:8617408610/9-3-2022).

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαβιολάκη Νικόλαο του Δημητρίου (ΑΜ:64661) που γεννήθηκε το έτος 1968 στα Χανιά. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:7296399168/9-3-2022).

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηδημούλη Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:64663) που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Λάρισα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:8040453789/3-9-2022).

(4) Πυροβολικού Δαλαμπούρα Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ:64722) που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:6956771641/9-3-2022).

(5) Διαβιβάσεων Ντόστη Χρήστο του Αναστασίου (ΑΜ:64755) που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Αθήνα. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:3854498121/9-3-2022).

(6) Τεχνικού Μωραΐτη Ευάγγελο του Παναγιώτη (ΑΜ:64770) που γεννήθηκε το έτος 1968 στα Μέγαρα Αττικής. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:3558276097/9-3-2022).

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.