Υπουργείο Οικονομικών για μισθολογικό καθεστώς ΕΜΘΣε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1978/1.4.2022 Αναφοράς που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67) εξετάζεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ