Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών - Όλα τα ονόματαΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας
Αποφασίζουµε

1. Θέτουµε σε αποστρατεία µε αίτησή τους, µε το βαθµό που φέρουν και εγγράφουµε στα στελέχη της εφεδρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωµατικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Ιππικού Τεθωρακισµένων Κωστακιώτη Αντώνιο του Λάµπρου (ΑΜ:64420), που γεννήθηκε το έτος 1990 στο Χολαργό Αττικής.
β. Λοχαγό Πυροβολικού Αλβανίδου Λαµπρινή του Αποστόλου (ΑΜ:64989), που γεννήθηκε το έτος 1988 στο Μπόµπιγκεν Γερµανίας.
γ. Λοχαγό Τεχνικού Σπανό Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ:63482), που γεννήθηκε το έτος 1988 στο Μαρούσι Αττικής.
δ. Λοχαγό Οικονοµικού Χαραλαµπίδη Σοφοκλή του Κωνσταντίνου (ΑΜ:64610), που γεννήθηκε το έτος 1989 στη Θεσσαλονίκη.

ε. Υπολοχαγό ∆ιαβιβάσεων Θεοδωρίδη ∆ανιήλ του Θεοχάρη (ΑΜ:69092), που γεννήθηκε το έτος 1994 στα Γιαννιτσά Πέλλας.
στ. Υπολοχαγό Τεχνικού Καµπίσιο Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΜ:63113), που γεννήθηκε το έτος 1977 στη Λάρισα.
ζ. Υπολοχαγό Τεχνικού Κρεπούρη Γεώργιο του Σπυρίδωνα (ΑΜ:63117), που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λευκάδα.
η. Υπολοχαγό Τεχνικού Καραγιάννη Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ:63136), που γεννήθηκε το έτος 1979 στη Λάρισα.

θ. Ανθυπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Πεζικού Κυριακίδη Συµεών του Φωτίου (ΑΜ:65692), που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Πρόχωµα Θεσσαλονίκης.
ι. Ανθυπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Πεζικού Κοροµπίλη Γεώργιο του ∆ηµητρίου (ΑΜ:65698), που γεννήθηκε το έτος 1971 στον Ταξιάρχη Ευβοίας.
ια. Ανθυπολοχαγό Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραδήµο Ευάγγελο του ∆ήµου (ΑΜ:66043), που γεννήθηκε το έτος 1981 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου.

2. Τροποποιούµε, το από 10-12-2021 π.δ. (Γ΄ 3297, Ε∆ΥΕΘΑ 12/2022), µόνο σε ό,τι αυτό αφορά στα αναγραφόµενα της παραγράφου 1.γ., τον βαθµό µε τον οποίο τέθηκε σε αποστρατεία ο Υπολοχαγός Ιππικού Τεθωρακισµένων Παναγιωτίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (ΑΜ:64973), από «Υπολοχαγό» σε «Λοχαγό», λόγω προαγωγής του στο βαθµό του Λοχαγού κατόπιν συµπλήρωσης
του µέγιστου χρόνου πραγµατικής συνολικής υπηρεσίας για το βαθµό του προ της διαγραφής του, µε το από 29-10-2021 π.δ. (Γ΄ 2658, Ε∆ΥΕΘΑ 179/2021).

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
loading...