Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού ΞηράςΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων και Σωμάτων:

α. Λοχαγό Πεζικού Τρομπούκη Πέτρο του Γεωργίου (ΑΜ:61219), της προαγωγής του λογιζομένης από 23-06-2021, που προάχθηκε ο νεότερός του Λοχαγός Πυροβολικού Ηλιόπουλος Ιωάννης του Κανέλλου (ΑΜ:61220) με το από 21-10-2021 π.δ. (Γ ́ 2658, ΕΔΥΕΘΑ 179/2021).

β. Λοχαγό Υγειονομικού Οδοντιάτρων Σπαντιδάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ:62307), της προαγωγής του λογιζομένης από 07-12-2021, ημερομηνία που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό του.

γ. Λοχαγό Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κώστα Φιλίτσα του Αντωνίου (ΑΜ:61573), της προαγωγής της λογιζομένης από 12-12-2021, ημερομηνία που συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό της.

2. Τροποποιούμε:
α. Το από 10-12-2021 π.δ. (Γ ́ 3297, ΕΔΥΕΘΑ 12/2022), μόνο σε ό,τι αυτό αφορά στα αναγραφόμενα της παραγράφου 1.β., τον βαθμό με τον οποίο τέθηκε σε αποστρατεία ο Υπολοχαγός Πεζικού Βελισσαρίου Αλέξιος του Βασιλείου (ΑΜ:64907), από «Υπολοχαγό» σε «Λοχαγό», λόγω προαγωγής του στο βαθμό του Λοχαγού κατόπιν συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για το βαθμό του προ της διαγραφής του, με το από 21-10-2021 π.δ. (Γ ́ 2658, ΕΔΥΕΘΑ 179/2021).

β. Το από 13-01-2022 π.δ. (Γ ́ 336, ΕΔΥΕΘΑ 2022), μόνο σε ό,τι αυτό αφορά στα αναγραφόμενα της παραγράφου 3.ι(6), την ημερομηνία προαγωγής του Ανθυπολοχαγού Μουσικού Αθανασίου Αθανάσιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:63196), από «25- 06-2021» σε «09-11-2020», λόγω διόρθωσης της ημερομηνίας που λογίζεται η προαγωγή του στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, με το από 13-01-2022 π.δ. (Γ ́ 95, ΕΔΥΕΘΑ 17/2022).

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.