Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος ΜΤΑ και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)

1. Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ
Γίνεται γνωστό στα μέλη μας ότι έχει εγκριθεί και υπογραφεί από τον ΥΕΘΑ  η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) για τον Καθορισμό Τιμής Μεριδίου του Μ.Τ.Α. και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπορίας (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) έτους 2022. 

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Με την απόφαση ορίζεται:
α. Η τιμή μεριδίου του Μ.Τ.Α. από τα 11,00 € στα 12,00 €.
β. Η τιμή μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.ΜΑ από τα 3,00 €. στα 4,00 €.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
Για συνάδελφο μερισματούχο που λαμβάνει 31 μερίσματα,
α. Το μέρισμα από 341 € το μήνα  (31×11=341) αυξάνεται σε (31×12=372) 
β. Το ΕΚΟΕΜΑ από 93 € το μήνα  (31×3=93) αυξάνεται σε (31×4=124)
(ΠΡΟΣΟΧΗ τα παραπάνω ποσά είναι Ονομαστικά, χωρίς τις κρατήσεις).

2. ΜΤΑ-Κατάργηση της κράτησης του ν.4093/2012 
Όπως επιβεβαιώθηκε η ανακοίνωση της  ΕΑΑΑ της προηγούμενης εβδομάδας, στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ στη Βουλή με το άρθρο 27 προβλέπεται η κατάργηση των μειώσεων του ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ. Οι κρατήσεις καταργούνται με αναδρομικότητα από 1-1-2021.

Το ύψος της συγκεκριμένης κράτησης ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τις αποδοχές του κάθε μερισματούχου. Σε κάθε περίπτωση για τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων η κράτηση είναι μεγαλύτερη από 40 € ευρώ μηνιαίως, κλιμακούμενη ανάλογα. 
Το ΔΣ/ΕΑΑΑ