Διευκρινήσεις Παναγιωτόπουλου για Γονική άδεια στελεχών ΕΔ

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα «Γονική άδεια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με το ν.4808/2021 (Α΄101) ενσωματώθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, του παραπάνω Νόμου, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο (2) πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο γονέας που την λαμβάνει, δικαιούται καταβολής επιδόματος γονικής αδείας.

Τίθενται, επομένως, τρεις βασικές κατ’ ελάχιστο απαιτήσεις:

• Άδεια ανατροφής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

• Λήψη αποδοχών από το δικαιούχο για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Ερμηνευτικά, συνάγεται ότι οι δύο (2) επόμενοι μήνες της εν λόγω άδειας ανατροφής είναι άνευ αποδοχών για τον γονέα.

• Η άδεια εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

Σε ό,τι αφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις, η άδεια ανατροφής τέκνουπεριγράφεται στο άρθρο 19 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β'2808), όπου καθορίζεται ότι η χορηγούμενη άδεια είναι τουλάχιστον εννέα (9) μηνών (με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων, άγαμων, διαζευγμένων, χήρων γονέων κ.λπ), ενώ το σύνολο της χορηγούμενης άδειας είναι μετ' αποδοχών.

Ως προς το χρονικό σημείο εξάντλησης της άδειας, η ελάχιστη απαίτηση της Οδηγίας, δηλαδή τα 8 έτη του τέκνου, ικανοποιείται από τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το οποίο στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους χορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών διάρκειας έως και δύο (2) ετών για το πρώτο τέκνο και ένα (1) έτος για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η συγκεκριμένη διάταξη, λόγω και της απευθείας υποχρεωτικής εφαρμογής του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 (Α΄101) στις Ένοπλες Δυνάμεις, δυνάμει του άρθρου 25 του ιδίου νόμου, έχει ως χρονικό σημείο εξάντλησης τα οκτώ (8) έτη του τέκνου, και όχι τα έξι (6) έτη.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα συμπεριληφθούν σε μελλοντική τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η οποία θα έχει την έννοια της επικαιροποίησης της κωδικοποιημένης νομοθεσίας, που διέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις, με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Συναφώς, η άσκηση του σχετικού δικαιώματος δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της ως άνω τροποποίησης, καθώς αυτό καθίσταται ενεργό λόγω της απευθείας, εκ του νόμου, υποχρεωτικής εφαρμογής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επομένως, έχουμε την εκτίμηση ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την άδεια ανατροφής στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων όχι μόνο πληροί τις ελάχιστες εγγυήσεις, που τίθενται με το ν.4808/2021 (Α΄101), αλλά και κατά περίπτωση τυγχάνει ευνοϊκότερο στο σύνολό του.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις των ισχυόντων στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει εν γένει τις Ένοπλες Δυνάμεις, λαμβάνουν χώρα μετά από διακλαδική επεξεργασία απόψεων, των Γενικών Επιτελείων, ώστε να προκύψουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό αλλά και την αναβάθμιση των παροχών στο στρατιωτικό προσωπικό.

Μάλιστα, εν προκειμένω, η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα έναρξης ισχύος στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων ευνοϊκότερων διατάξεων τυγχάνουν απευθείας εφαρμογής στο στρατιωτικό προσωπικό.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ