Ηλικιακά Όρια Αποστρατείας Αξκων Αποφοίτων ΑΣΣΥΘΕΜΑ: Ηλικιακά Όρια Αποστρατείας Αξκων Αποφοίτων ΑΣΣΥ  Κρινόμενων κατά το ν.2439/96 - Πτυχιούχων ΑΕΙ 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2439/96 (ΦΕΚ Α΄219/6-9-1996) «Ιεραρχία και εξέλιξη  των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» β. Ν.4494 (ΦΕΚ Α΄165/2-11-2017) «Ρυθμίσεις περί  σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού  των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών  Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» 

γ. Ν.4915 (ΦΕΚ Α 63/24-3-2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο  Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού  και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των  σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις  για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και  άλλες επείγουσες διατάξεις» 

Κύριε υπουργέ, 
με την ψήφιση του ν.4915/2022 και το άρθρο 66 αυτού, τροποποιήθηκε η παρ.  8 του άρθρου 21 του ν.2439/1996 ως προς τα ηλικιακά όρια αποστρατείας αξκων  βαθμού Συνταγματάρχη έως και Υποστρατήγου και αντιστοίχων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραμονή αυτών στην υπηρεσία περισσότερα χρόνια.  Επιπρόσθετα, στο παραπάνω άρθρο προστέθηκε η παρ. 8Α σύμφωνα με την οποία οι αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής  υπηρεσίας δεν καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους.  

Εντούτοις, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε ένα θέμα  που αφορά μερίδα στελεχών κρινόμενων κατά το ν.2439/1996, που  εξακολουθούν να αδικούνται από το ισχύον νομικό πλαίσιο των ηλικιακών  ορίων αποστρατείας αξκων, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις αλλαγές που  επέφερε ο ν.4915/2022. 

Ειδικότερα, με τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4494/17, στους  αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, υπάγονται στις διατηρούμενες σε  ισχύ διατάξεις του ν.2439/1996 και είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, παρέχεται η  δυνατότητα να εξαντλούν τον σταδιοδρομικό τους ορίζοντα, καθόσον έχει διαπιστωθεί ότι η αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους λόγω συμπλήρωσης τριάντα  πέντε (35) ετών πραγματικής υπηρεσίας, αποκλείει κατ’ ουσίαν αυτήν την  κατηγορία αξιωματικών από την προοπτική της βαθμολογικής τους εξέλιξης  μέχρι τον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη και  αντιστοίχων. 

Συνεπεία της ανωτέρω ρύθμισης, όσον αφορά το Στρατό Ξηράς και την  Πολεμική Αεροπορία, οι ως άνω αξιωματικοί κρίνονται για προαγωγή στον  καταληκτικό βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) ετών πραγματικής  υπηρεσίας, και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στο βαθμό του  Συνταγματάρχη και Σμηνάρχου αντίστοιχα, κατ’ εναρμόνιση με τα ισχύοντα για  τους αξιωματικούς που υπάγονται στον ν.3883/2010, για τους οποίους ο  νομοθέτης έχει προβλέψει τη δυνατότητα να εξαντλήσουν το σταδιοδρομικό  τους ορίζοντα. Ειδικά στο Πολεμικό Ναυτικό, τα στελέχη κατατάξεως έως και το  1990 στη ΣΜΥΝ, κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του πλοιάρχου στα 37  έτη υπηρεσίας, λόγω της ονομασίας τους ως κελευστές στα τρία (3) έτη  υπηρεσίας, αντί στα 2, στα οποία ονομάστηκαν Λοχίες και Σμηνίες οι  αντίστοιχοι του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.

 Αυτό, προκαλεί ένα χρόνο καθυστέρηση στην προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου, καθόσον ειδικά για την προαγωγή στο βαθμό αυτό, λογίζεται ως συνολικός χρόνος  αξιωματικού, ο χρόνος 13 έτη μετά από την ονομασία του στελέχους και όχι από την κατάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.2439/96 όπως αυτό ισχύει  σήμερα. 

Ωστόσο, από τη διατύπωση της εν λόγω διάταξης δεν προκύπτει η  πρόνοια του νομοθέτη να αντιπαρέλθει κωλύματα όπως η κατάληψη από το  όριο ηλικίας αποστρατείας, που στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και  αντιστοίχων αποτελεί το 56ο έτος της ηλικίας, σύμφωνα με την παρ. 8ε του  άρθρου 21 του ν.2439/1996. Ως εκ τούτου, το όριο ηλικίας επενεργεί και εκ των  πραγμάτων λειτουργεί απαγορευτικά ειδικά για εκείνα τα στελέχη που  εισήχθησαν στις Σχολές Υπαξιωματικών σε ηλικία 20 και 21 ετών για το Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία. Για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, η  κατάσταση είναι χειρότερη γιατί εξαιρούνται από την ωφέλεια της διάταξης της  παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4494/17 και οι καταταγέντες στη ΣΜΥΝ σε ηλικία 19  ετών, λόγω της προαγωγής στο βαθμό του πλοιάρχου στα 37 αντί στα 36 έτη  υπηρεσίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η πλειοψηφία των αξιωματικών εξ  ΑΣΣΥ - πτυχιούχων ΑΕΙ, που κρίνονται σύμφωνα με το ν.2439/1996, δεν  μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ευεργετικής διάταξης για προαγωγή  στον καταληκτικό βαθμό λόγω του ισχύοντος ηλικιακού ορίου αποστρατείας, 
παρότι επέδειξαν μέριμνα αυτοβελτίωσης και απέκτησαν πτυχίο ΑΕΙ του  πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, με σκοπό την επαύξηση του  υπηρεσιακού οφέλους. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να θεραπευτεί η παραπάνω  αγκύλωση ως προς το ηλικιακό όριο αποστρατείας, προτείνεται η τροποποίηση  της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/1996 ως ακολούθως: 

«17. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι  Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που  δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι  και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό  βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται  οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό  (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4598/2019 Α’ 36). Αυτοί κρίνονται  όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία.  

Ομοίως, εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων  κλάδων των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους  Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και είναι  πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως εάν καταλαμβάνονται από  το όριο ηλικίας της παρ. 8 του άρθρου 21, κρίνονται για προαγωγή  στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου  παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και εάν  κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών  θέσεων.» (Προστέθηκε με το άρθρο 4 ν. 4494/2017 Α’ 165)

Ευελπιστούμε στις άμεσες εκ μέρους σας ενέργειες για τη διευθέτηση του  εν λόγω θέματος, προκειμένου να αποφευχθούν πρόωρες και άδικες  αποστρατείες στελεχών. 

Με εκτίμηση, 
Για τα ΔΣ των Συλλόγων 

Ευάγγελος Στέφος - Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ 
Γεώργιος Κυλινδρής - Τχης (ΑΤΘ) Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥ 
Παύλος Σοφικίτης - Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ 
Κων/νος Καλαρρύτης - Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥΝ 
Βασίλειος Τσιλιγιάννης - Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Πρόεδρος Σ.Α.Σ & Συντονιστικού Κων/νος Τσιγγάρης - Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ 
Ιωάννης Δαλέζιος - Σμχος (Ρ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΙΡ 
Ξενοφών Γκουγκουλής - Ανθσγός (Ρ) ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΡ 
Γεώργιος Ρούσσος - Ταξχος (Ο) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ 
Χρήστος Χουτόπουλος – Ασμχός ε.α Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ & Συντονιστικού