ΕΑΑΑ για ΜΤΑ: Σημαντική ανακοίνωση για το ΒΟΕΑΜΤΑ-ΒΟΕΑ (Χρόνος καταβολής του δικαιούμενου ποσού)

Γίνεται γνωστό στα ενδιαφερόμενα μέλη μας ότι για την καταβολή, από το ΜΤΑ, του ΒΟΕΑ (Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των τέκνων) απαιτούνται περίπου δυόμιση με τρεις μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος.