Αστικός πόλεμος σε εξέλιξη από τους Κούρδους: Επίθεση κατά στόχων του ΑΚΡ & του ΜΗΡ στη Πόλη – Ο πόλεμος των πόλεωνΑντεπίθεση έχουμε από τους Κούρδους, οι οποίοι εκδικούνται τις τουρκικές επιθέσεις σε Συρία και Β. Ιράκ. Οι πολιτοφυλακές της HBDH, ανακοινώνουν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση δολιοφθοράς με στόχο πολυτελή γιοτ και σκάφη του ΑΚΡ και του ΜΗΡ στη Κωνσταντινούπολη.

7 σκάφη και γιοτ καταστράφηκαν ολοσχερώς
Πολλά ταχύπλοα έχουν υποστεί ζημιές

Κέντρο Τύπου HPG: ”Κούρδοι αντάρτες έστησαν ενέδρα σε Τούρκους εισβολείς που ήθελαν να προχωρήσουν στην περιοχή Girê και εξόντωσε 10 εισβολείς.”

Οι Κούρδοι δείχνουν αποφασισμένοι πλέον να πολεμήσουν την ύστατη μάχη για την ύπαρξή τους. Ο αγώνας για την επιβίωσή τους συνεχίζεται και απέχει μόνοι λίγα χιλιόμετρα μακριά από το τέλος του.

«Πόλεμος των πόλεων»
Η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να επανακτήσει σημαντικές αστικές περιοχές στις νοτιοανατολικές επαρχίες από τους Κούρδους μαχήτες. Ο «πόλεμος των πόλε­ων», η νέα φάση στην τουρκοκουρδική δι­ένεξη απαιτεί μια προσεκτική ανάλυση που επικεντρώνεται στα παρακάτω έξι σημεία:

είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του PKK και των συνδεδεμένων με αυτό ομάδων που επιδιώκουν ένα σε μεγά­λο κλίμακα αστικό έλεγχο στις κουρδι­κές περιοχές. Το PKK μετέφερε τον πόλεμο από τις αγροτικές περιοχές στις αστικές περιοχές.

το PKK δεν έχει εμπλακεί άμεσα στον «πόλεμο των πόλεων» που διεξάγεται, κυρίως, από τις συνδεδεμένες με αυτό κουρδικές οργανώσεις.

εάν οι συνδεδεμένες με το PKK ορ­γανώσεις παρατείνουν για μεγάλο χρο­νικό διάστημα τη μάχη στις αστικές πε­ριοχές, θα προκαλέσουν ριζική αλλα­γή στις σχέσεις της τουρκικής κυβέρ­νησης και
οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλεί­ας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διε­ξαγωγή μαχών στις αστικές περιοχές και είναι αμφίβολο εάν θα καταφέρουν να τερματίσουν αυτό το είδος του πολέμου.

 Η εμπειρία της Μέσης Ανατολής διδάσκει ότι δεν τελειώνει και τόσο εύ­κολα το αντάρτικο των πόλεων.
το κόστος του «πολέμου των πόλεων» είναι πολύ διαφορετικό από τις προη­γούμενες φάσεις της τουρκο-κουρδικής σύγκρουσης, καθώς υπάρχει με­γάλος αριθμός δημογραφικών μετατοπίσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι εγκαταλείπουν τις πόλεις που αποτε­λούν πεδίο μάχης. Οι μετακινήσεις πλη­θυσμού είναι πιθανό να επιδεινώσουν την κατάσταση.

η μορφή του κουρδικού προβλήμα­τος αλλάζει και αποκτά τεράστια σημα­σία για την τουρκική κοινή γνώμη που, για πρώτη φορά, βλέπει εικόνες κα­ταστραμμένων πόλεων παρόμοιες με εκείνες στο Ιράκ και στο Λίβανο. Πα­ράλληλα είναι και η πρώτη φορά που παρακολουθεί άρματα μάχης να επιχει­ρούν και να βάλουν με πυροβόλα στη μέση των μεγάλων πόλεων, ενώ περαιτέρω αρνητικούς συνειρμούς προκαλεί και η χρήση βαρέων όπλων. Η κατάστα­ση αυτή ενδέχεται να διευρύνει το ψυ­χολογικό χάσμα μεταξύ Τούρκων και Κούρδων.