Στρατός Ξηράς: Προαγωγές και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-ΣΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις παρ. 4γ(1) και 5β του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010:

α. Σε Ταγματάρχες τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.6.2022 που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Λοχαγών-Υπολοχαγών-Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων έτους 2022.2023, με το από 27.06.2022 π.δ. (Γ ́1618, ΕΔΥΕΘΑ 105/2022):

(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σαλιαμπούκο Δημήτριο του Αλεξάνδρου ΑΜ:56238

(2) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καζάκη Απόστολο του Χρήστου ΑΜ:56272

(3) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κατιδιώτη Χρήστο του Αθανασίου ΑΜ:56313

β. Σε Ταγματάρχες τους παρακάτω Λοχαγούς Όπλων, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.6.2022 που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Λοχαγών-Υπολοχαγών-Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων έτους 2022.2023, με το από 27.06.2022 π.δ. (Γ ́ 1618, ΕΔΥΕΘΑ 105/2022):

(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λίτσιο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη ΑΜ:61597

(2) Αεροπορίας Στρατού Βορνίτη Νικόλαο του Αντωνίου ΑΜ:56193

γ. Σε Υπολοχαγούς τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27.6.2022 που κυρώθηκαν οι πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Λοχαγών-Υπολοχαγών- Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων έτους 2022.2023, με το από 27.06.2022 π.δ. (Γ ́ 1618, ΕΔΥΕΘΑ 105/2022):

(1) Πεζικού Τσομπανούδη Δημήτριο του Γεωργίου ΑΜ:65454

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστακιώτη Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:65487

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λιολιοσίδη Στέφανο του Ιωάννη ΑΜ:65493

(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Παπαχρήστου Δημήτριο του Νικολάου ΑΜ:65500

(5) Διαβιβάσεων Βελιάνη Βασίλειο του Δαμιανού ΑΜ:65550

(6) Πεζικού Μούρο Πέτρο του Κωνσταντίνου ΑΜ:65607

(7) Υγειονομικού Κανελέτη Συμεών του Παναγιώτη ΑΜ:65635

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους αξιωματικούς, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας- παραίτησης τους:

1. Λοχαγό Πυροβολικού Αντωνίου Αναστάσιο του Αντωνίου (ΑΜ:64477), που γεννήθηκε το έτος 1989 στο Λουντενσάιτ Γερμανίας.

2. Λοχαγό Υγειονομικού Ιατρών Γρηγορόπουλο Ηλία του Ιωάννη (ΑΜ:65640), που γεννήθηκε το έτος 1987 στην Πάτρα.

3. Λοχαγό Πεζικού Ντίνα Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ:61419), που γεννήθηκε το έτος 1974 στα Τρίκαλα.

4. Υπολοχαγό Πεζικού Πίτσικα Λεωνίδα του Χρήστου (ΑΜ:62458), που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.