Στρατός Ξηράς: Ποιοι Ανχες-Τχες Ο-Σ τίθενται ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)ΑΠΟΦΑΣΗ «Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων» ΑΔΑ: 9ΥΣΟ6-ΡΙΘ ΕΔΥΕΘΑ: 148

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

α. Από 30-03-2022, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Αξιωματικοί Όπλων:...

β. Από 28-03-22, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Αξιωματικοί Σωμάτων:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


ΕΟΘ-9ΥΣΟ6-ΡΙΘ by enoplos.gr