Αδικίες σχετικά με ζητήματα Μεταθέσεων-Μοριοδότησης Στελεχών ΕΔΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα «Αδικίες προς τα στελέχη των ΕΔ στη βάση των διατάξεων της νέας ΥΑ περί μεταθέσεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό αποδέχονται τυχόν προτάσεις τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των μεταθέσεων, στη βάση τόσο των συμπερασμάτων στα οποία οι αρμόδιοι επιτελείς έχουν καταλήξει, όσο και των προτάσεων που υποβάλλονται από τις Διοικήσεις, τα ίδια τα Στελέχη και άλλους φορείς, μέσω μίας θεσμοθετημένης προς τούτο διαδικασίας.

Οι προτάσεις αυτές καταχωρούνται και αξιολογούνται διαρκώς, εκ παραλλήλου με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταθέσεων και αποτελούν τη βάση των εισηγήσεων που υποβάλλονται, στις περιπτώσεις όπου εξετάζεται η τροποποίηση του νομικού πλαισίου και των σχετικών αποφάσεων και διαταγών.

Περαιτέρω, για τα θέματα των αποσπάσεων και διαθέσεων των στελεχών εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η κείμενη νομοθεσία, η οποία προσδιορίζει με σαφήνεια το θεσμικό πλαίσιο, την αρμοδιότητα έγκρισης, τη χρονική διάρκειά τους, τους λόγους που επιτρέπουν την εκτέλεσή τους, καθώς και τους αντίστοιχους περιορισμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεσή τους δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά ως αποκλειστικό στόχο έχει την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, αφού η πλήρης αξιοποίηση του ήδη τοποθετημένου προσωπικού στους Σχηματισμούς όλων των επιπέδων, συνιστά πρωταρχική και απόλυτη προτεραιότητα.

Συναφώς, οι αποσπάσεις και οι διαθέσεις του προσωπικού καταχωρούνται και παρακολουθούνται στα πληροφοριακά συστήματα των ΓΕ αρμοδίως.

Αναφορικά με τα αιτηθέντα στοιχεία, στο σύνολο των Κλάδων των ΕΔ, μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί μόνο μία (1) αίτηση παραίτησης Αξιωματικού ΣΞ, που υπηρετεί στη νήσο «Κ» και έχει σύζυγο Κυπριακής ιθαγένειας. Επίσης, μεταξύ των υπηρετούντων στελεχών στη νήσο ‘‘Κ”, που είναι συζευγμένα με πρόσωπο Κυπριακής υπηκοότητας και διατηρούν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους, δεν υφίσταται ζήτημα αντικατάστασής τους, καθόσον τοποθετούνταν επιπροσθέτως των υφισταμένων αναγκών, κατά συνέπεια δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό των ΓΕ από αντικατάσταση υπηρετούντος προσωπικού.

Στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους, έχουν υποβληθεί συνολικά 412 προσφυγές από στελέχη του ΣΞ, 152 από στελέχη του ΠΝ, 114 προσφυγές από στελέχη της ΠΑ, και 10 προσφυγές από στελέχη Κοινών Σωμάτων. Το σύνολο των προσφυγών εξετάζεται ενδελεχώς και με τη δέουσα προσοχή από την Ιεραρχία, ενώ επί του παρόντος, έχουν ήδη κοινοποιηθεί απαντήσεις από τα ΓΕ στην πλειοψηφία των στελεχών.

Εντούτοις, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (2079/1987 κ.ά.), καθώς και την Απόφαση Γνωμοδοτήσεως υπ’ αριθμ.85/27-2-2004 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η προθεσμία που τάσσεται στη διοίκηση προς ενέργεια είναι ενδεικτική, καθότι ο χαρακτηρισμός αυτός υποδηλώνει, από πλευράς του νομοθέτη, την έννοια της υπόδειξης προς τη διοίκηση για την εκδήλωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών, προκειμένου να περατώσει ταχέως τη διαδικασία και εντός εύλογου χρόνου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η σχετική Υπουργική Απόφαση που προσφάτως τέθηκε σε ισχύ, θα πρέπει να κριθεί επί του πρακτέου και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος, ώστε να καταγραφούν τυχόν γενικότερες αρρυθμίες στην εφαρμογή της και να υιοθετηθούν, εφόσον απαιτηθεί, επιπλέον προτάσεις για τη βελτίωσή της, κατόπιν συλλογής, επεξεργασίας και συντονισμού των απόψεων των ΓΕ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ