Το ΥΠΕΘΑ πρότεινε τροπολογία για εξάλειψη της διαφοράς μισθών σπουδαστών ΕΔ και ΣΑΣε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7207/7.9.2022 Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) καθορίσθηκε η μισθολογική εξέλιξη και κατάταξη των μαθητών των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (αρ. 126, παρ.6, περ. α΄), καθώς και των μαθητών των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας (αρ. 126, παρ. 6, περ. β΄).

Ειδικότερα προβλέφθηκε ότι οι μαθητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας και οι Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ. - Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών) λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας.

Αντιθέτως, για τους μαθητές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας προβλέφθηκε ότι ο Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, καθώς και ότι ο Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο μισθός των μαθητών των Α.Σ.Ε.I. και των Α.Σ.Σ.Y. κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερααπό τον μισθό των μαθητών των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προτάθηκε τροπολογία ώστε να εξαλειφθεί η ως άνω διαφορά μεταξύ των μαθητών των σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ως άνω τροπολογία τελεί υπό επεξεργασία στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να υπάρξει ο βέλτιστος τρόπος κάλυψης της σχετικής προκαλούμενης δαπάνης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ