Τι απαντά το ΥΠΟΙΚ για την κατάργηση της εισφοράς 1% στο προσωπικό ΕΔ-ΣΑΣε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 114/14-10-2022 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ.Καρασμάνης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011, καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων, μεταξύ άλλων, και στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων. Η πιο πάνω διάταξη όπως φαίνεται και από τον τίτλο του άρθρου, αποτελεί «Δημοσιονομική ρύθμιση» και είναι εκτός πεδίου φορολογίας. Επισημαίνεται άλλωστε ότι το ποσό της εισφοράς αφαιρείται από τις ακαθάριστες αποδοχές ως κράτηση προκειμένου να εξευρεθεί το «καθαρό» ποσό προς φορολόγηση επί του οποίου υπολογίζεται και ο φόρος που παρακρατείται.

Περαιτέρω, σε αντιδιαστολή με τα ανωτέρω, με τον ν.4972/2022, διευρύνεται για το φορολογικό έτος 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε., με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις, ώστε να ισχύσουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το φορολογικό έτος 2021. Επιπλέον, καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για τα οποία αυτή εφαρμόζεται με βάση το άρθρο 43Α του Κ.Φ.Ε., για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2023 και εφεξής (άρθρο 177 ν.4972/2022).

Τέλος, σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και μελετούν όλες τις προτάσεις που στοχεύουν στην κατεύθυνση της ευνοϊκότερης φορολόγησης.

Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις για μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την ίση φορολογική μεταχείριση και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Επίσης, μελετά τα αιτήματα φορέων και πολιτών για βελτιώσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ