Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4997/22 για Επέκταση «μάχιμης 5ετίας»-Αυξήσεις συντάξεων-Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1%Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 219/25.11.2022 ο νέος Ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Με το νέο νόμο, επέρχονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω σημαντικές αλλαγές:

1. Πως θα γίνει ο υπολογισμός της αύξησης των συντάξεων από 1.1.2023

Με το άρθρο 18, διευκρινίζεται η διαδικασία περί αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) και το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Άρθρο 18 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής των συντάξεων, προκειμένου αυτός να γίνεται με βάση σταθερά και ευχερώς επαληθεύσιμα στοιχεία κατ' έτος. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή η αύξηση του τιμαρίθμου και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εντός του έτους, περιλαμβάνονται ως εκτίμηση στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του επομένου έτους (μαζί με τις προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών αυτών για το επόμενο έτος) και οριστικοποιούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή εντός του επομένου έτους, κατά κανόνα μέχρι τον Οκτώβριο. Η διαφορά μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και των οριστικών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης αναπροσαρμογής του επόμενου έτους και αποδίδεται ως εξής: εάν ο μέσος όρος του πληθωρισμού και της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όπως προκύπτουν από τα οριστικά στοιχεία, υπερβαίνουν το ποσοστό που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τότε στην απόφαση του επόμενου έτους η διαφορά αυτή συνυπολογίζεται και η αύξηση τα συμπεριλαμβάνει. Αντιστρόφως, εάν ο μέσος όρος που προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία είναι μικρότερος από αυτόν που είχε ληφθεί υπόψη για την έκδοση της απόφασης, τότε στο αμέσως επόμενο έτος μειώνεται αντιστοίχως το ποσοστό της αναπροσαρμογής. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για την πιο έγκυρη πρόβλεψη και την καθιέρωση σταθερής βάσης για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και για τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο θεσμικά όσο και επιχειρησιακά, ως προς την καταβολή των ορθώς υπολογισμένων συντάξεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.


ΔΙΑΤΑΞΗ: Άρθρο 18 Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Η κοινή απόφαση της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί του καθορισμού με κοινή υπουργική απόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης που αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ' έτος, εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Διαφορές μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση του πρώτου εδαφίου που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

2. Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο

Με το άρθρο 23, επεκτείνεται σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το δικαίωμα να προσμετρούν στον συντάξιμο χρόνο τους, ως διπλάσιο και μέχρι πέντε (5) έτη. Η επέκταση του δικαιώματος αυτού θα αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο για το ένστολο προσωπικό που το αποκτά, να παραμείνει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 23: Με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 120) παρέχεται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το δικαίωμα να προσμετρούν στον συντάξιμο χρόνο τους, ως διπλάσιο και μέχρι πέντε (5) έτη, χρονικό διάστημα, το οποίο το προσωπικό αυτό υπηρετεί στις μονάδες και υπηρεσίες που ρητώς προβλέπονται στην παρ. 5. Τόσο λόγω της σταδιακής διεύρυνσης αυτού του καταλόγου μονάδων και υπηρεσιών όσο και λόγω της εκ του νόμου υποχρεώσεως της Υπηρεσίας του προσωπικού να τους μεταθέτει σε μονάδες και υπηρεσίες του καταλόγου αυτού, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, σήμερα μια μεγάλη μερίδα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας απολαμβάνει του δικαιώματος αυτού.


Εντούτοις, υπάρχουν ειδικότητες ή κατηγορίες του ενστόλου αυτού προσωπικού που είτε δεν δύναται να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, επειδή λόγω ειδικότητας δεν μπορούν να μετατεθούν στις σχετικές μονάδες ή υπηρεσίες (λ.χ. διοικητικές ειδικότητες που ασκούν καθήκοντα στα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας), είτε ο νόμος δεν τους έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτό, μολονότι συνυπηρετούν στις σχετικές μονάδες ή υπηρεσίες με ίδιες ειδικότητες με συναδέλφους τους που έχουν το δικαίωμα αυτό. Και τούτο, διότι δεν είναι ασφαλισμένοι του πρώην Δημοσίου αλλά λοιπών πρώην φορέων, κλάδων, τομέων ή λογαριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, επομένως, αίρει την άδικη εξαίρεση των ειδικοτήτων ή κατηγοριών αυτών από την απόλαυση του δικαιώματος αυτού, επεκτείνοντας την παροχή του σε όλο το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία της προσφοράς του προσωπικού αυτού στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας, της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της κοινωνικής ειρήνης και της αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Ταυτόχρονα, η επέκταση του δικαιώματος αυτού θα αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο για το ένστολο προσωπικό που το αποκτά, να παραμείνει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ενώ θα επιτρέψει τον σχεδιασμό των μεταθέσεων του ενστόλου προσωπικού σε μονάδες και υπηρεσίες με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και όχι με κριτήριο την ανάγκη υπηρέτησης στις μέχρι σήμερα προβλεπόμενες μονάδες και υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα.

ΔΙΑΤΑΞΗ: Άρθρο 23 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010


1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται:

α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων,

β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος,

δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις μονάδες και υπηρεσίες των περ. α) έως δ), καθώς και τα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου υπηρεσίας, στα οποία χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε υπηρεσία σε νοσηλεία, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου. Για την εφαρμογή της παρούσας, χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν (1) μήνα ανά έτος. Γ ια την εφαρμογή της παρούσας, δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Η παρούσα εφαρμόζεται και στο προσωπικό των περ. α) έως δ) που υπάγεται στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών. Για τους ασφαλισμένους αυτούς ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης.

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.

Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α' 120), περί αναγνώρισης για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναφέρονται οι κατηγορίες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης και αβ) να αναγνωρίζεται ο εν λόγω χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται στο διπλάσιο, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ώστε να διευκρινίζεται ότι η πενταετία της παρακράτησης των εισφορών αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο και δ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Προκειμένου για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (Α' 43), περί της κύρωσης της υπό στοιχεία 14868.Φ.012.5/58/27.11.1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «Γ ια την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα» και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α' 74), περί της χορήγησης ειδικής αποζημίωσης, και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ' ανώτατο όριο για μία πενταετία, η οποία αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο. Για στελέχη του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ' του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, οι εισφορές για την αναγνώριση, ως συντάξιμου ή ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, αν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, και παρακρατούνται από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, κατ' ανώτατο όριο για μία πενταετία.».

3. Επίσης στο Άρθρο 84 Καταργούμενες διατάξεις:

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) Η ειδική εισφορά της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί δημοσιονομικών ρυθμίσεων.