ΥΠΕΘΑ: Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών Εθελοντών Μακράς ΘητείαςΤο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) δεν έχει την αρμοδιότητα για την επίλυση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, καθώς αυτή ανήκει στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εντούτοις, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ εξετάζει πάντοτε και ενδελεχώς όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από τα Μετοχικά Ταμεία δια μέσου των οικείων Γενικών Επιτελείων, με γνώμονα την τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων(ΕΔ) και με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες και στη λήψη μέτρων μέριμνας υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ.

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή η ανεξάρτηση βουλευτής Αγγελική Αδαμοπούλου με θέμα «Αίτημα επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών των Εθελοντών Μακράς Θητείας» και του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Επιστροφή πρόσθετης κράτησης 2% του ΙΚΑ στους Εθελοντές Μακράς Θητείας».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος διευκρίνισε περαιτέρω τα εξής:

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), οι κρατήσεις πάγιων δικαιωμάτων υπέρ αυτών αποτελούν μέρος των νομοθετημένων πόρων των Ταμείων, με κοινωνικό χαρακτήρα και όχι ανταποδοτική εισφορά, οι οποίες διενεργούνται στις αποδοχές όλων των στρατιωτικών και εργαζομένων σε στρατιωτικές υπηρεσίες,

- Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2936/2001 (Α΄166), οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των ΜΤ των κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης, ενώ ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Συναφώς, με το άρθρο 21 του ν.3865/2010 (Α΄120), θεσμοθετήθηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια ή επικουρική ασφάλιση (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ, για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα ΜΤ κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης ενώ

- Ενδεχόμενη επιστροφή των κρατήσεων στα υπόψη στελέχη, συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετοχικής σχέσης, επομένως και του χορηγούμενου μερίσματος από τα οικεία Μετοχικά Ταμεία.