Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Αρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία



«Αποστρατείες Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: 6Ν7Ι6-ΙΙΦ ΕΔΥΕΘΑ: 205

1. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 11 του π.δ. 21/1991, τους Αρχιλοχίες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σταμάτη Ανδρέα του Αθανασίου, ΑΜ:77496, ΑΜ:ΜΥ20803, ΣΑ:205/000216/15, που γεννήθηκε το έτος 1994 στο Αγρίνιο και ο οποίος από τη 13η Ιουλίου 2022 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1044032937/07-11-2022).

β. ΕΜΘ Πυροβολικού Σκαλτσά Ευθύμιο του Δημητρίου, ΑΜ:77497, ΑΜ:ΜΟ12609, ΣΑ:127/000211/98, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Ξάνθη και ο οποίος από την 01η Αυγούστου 2022 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9326606078/07-11-2022).

γ. ΕΜΘ Πεζικού Μητάκο Ελευθέριο του Γεωργίου, ΑΜ:77498, ΑΜ:ΜΟ12820, ΣΑ:152/000126/99, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Κοζάνη και ο οποίος από την 28η Ιουλίου 2022 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2267351310/07-11-2022).

2. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτηση του και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 39Α και 40 του ν.δ. 445/1974, τον ΕΜΘ Αρχιλοχία Φροντιστή Τεθωρακισμένων Καραβασίλη Βασίλειο του Θεοδόση ΑΜ:ΜΟ09407,
ΣΑ:137/001013/89, που γεννήθηκε το έτος 1968 στις Σάπες - Ροδόπης και ο οποίος από την 11η Ιουλίου 2022 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7710419520/07-11-2022).