«Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς»!Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολών Μόνιμων Υπαξιωματικών συνέταξε  έγγραφο με σκοπό «να αναδείξει τα προβλήματα που προέκυψαν μέσα από την συνεχή αναστολή ανάληψης πρωτοβουλιών  για την επίλυση αυτών από τα συναρμόδια υπουργεία. Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας ανάδειξη των προβληματισμών μας».

Σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Το προσωπικό των ΕΔ στην κρίση του «Έβρου» εκτέλεσε τα καθήκοντα του με φιλοπατρία επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και αυταπάρνηση. Το ίδιο πράττει διαχρονικά σε όλες τις αποστολές που του ανατίθενται.

    Η πολιτεία για τις υπηρεσίας που προσφέρει το προσωπικό τον ΕΔ έχει θεσπίσει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση του, εκτός των άλλων και οικονομικής φύσεως.

    Παρά ταύτα και ενώ έχουν ψηφισθεί κάποιοι νόμοι από το ελληνικό κοινοβούλιο υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ άλλων και των μελών μας, αυτοί δεν έχουν υλοποιηθεί και το προσωπικό δεν έχει αποζημιωθεί.

 Αναρωτιόμαστε

«Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς» ;

    1. Ο ν. 4472/2017 για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021», προέβλεπε με σαφήνεια ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των ΕΔ δικαιούνται ειδικών αποζημιώσεων, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας τους, πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, αλλά και λόγω νυχτερινής απασχόλησης.
   Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Μέχρι την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ υπήρχε πρόβλεψη στο νόμο ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297).Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων οριζόταν σε σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (45,39 ευρώ).
Τελικά η ΚΥΑ δεν εκδόθηκε ποτέ, ούτε είχε προβλεφθεί κονδύλιο στον προϋπολογισμό του 2022, στον Προυπολογισμό του 2023 θα υπάρχει;
Σταμάτησε όμως να καταβάλετε και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που είχε προβλεφθεί στον ίδιο νόμο.
Ταυτόχρονα από την ψήφιση του νόμου δημιουργήθηκε μια μεταβίβαση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων σε απαντήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 Επίσης τα στελέχη του ΣΞ δεν έχουν λάβει την αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας που ανερχόταν στο ποσό των 8,80 ευρώ/υπηρεσία από το έτος 2018 σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους άλλους δυο κλάδους ΠΑ και ΠΝ. Αυτό δημιουργεί στελέχη δυο ταχυτήτων στο ίδιο υπουργείο. 

2. Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) η ημερήσια αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων καθορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.
   Στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αναγραφόταν τα εξής:
«Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»
Με το άρθρο 65 του Ν.4587/2018 – ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018 είχε παραταθεί μέχρι τις 30.6.2019 η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

  Τελικά μετά από μια σειρά παρατάσεων φτάσαμε στην ψήφιση του άρθρου 87 στο νόμο 4864/2021 όπου έγινε τροποποίηση του νόμου ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.»  και ουσιαστικά η αύξηση της ημερησίας αποζημίωσης παραπέμφθηκε σε χρόνο αόριστο στο μακρινό μέλλον. 

 Ενώ για τους στρατιωτικούς το θέμα έχει πάει οριστικά στις καλένδες στο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση από το υπουργείο οικονομικών «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση τουΚώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματοςκαι του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
Διαπιστώσαμε ότι έχουν υπαχθεί προς ψήφιση μια σειρά διατάξεις ευνοϊκές για κάποιες μερίδες πολιτών. 

«Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς» ;  

 Εκ μέρους των μελών μας Απόφοιτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) παρακαλούμε να εξετάσετε με πνεύμα δικαιοσύνης ακολουθώντας τις επιταγές που ορίζει το σύνταγμα και να προχωρήσετε στην έκδοση άμεσα τόσο της ΚΥΑ για την Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης όπως επίσης και του ΠΔ που θα καθορίζει το ύψος της Ημερήσιας αποζημίωσης και άλλες διατάξεις με τροποποίηση – αντικατάσταση του ΠΔ 200/1993.
  Τέλος για την αποφυγή δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων να μεριμνήσετε για την πληρωμή της αποζημίωσης για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας στα στελέχη του ΣΞ.

    Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2023.

Τα προβλήματα τα γνωρίζεται προχωρήστε στην επίλυση τους.

Δείτε συνημμένο αναλυτικά παρακάτω ολόκληρο το έγγραφο.

«Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς» ; Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και Καθορισμός του ύψους της Ημερήσιας Αποζημίωσης για τα Στελέχη των ΕΔ. – Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (sasmy.gr)

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Το προσωπικό των ΕΔ στην κρίση του «Έβρου» εκτέλεσε τα καθήκοντα του με φιλοπατρία επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και αυταπάρνηση. Το ίδιο πράττει διαχρονικά σε όλες τις αποστολές που του ανατίθενται.

Η πολιτεία για τις υπηρεσίας που προσφέρει το προσωπικό τον ΕΔ έχει θεσπίσει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση του, εκτός των άλλων και οικονομικής φύσεως.

Παρά ταύτα και ενώ έχουν ψηφισθεί κάποιοι νόμοι από το ελληνικό κοινοβούλιο υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης αυτοί δεν έχουν υλοποιηθεί και το προσωπικό δεν έχει αποζημιωθεί.

1. Ο ν. 4472/2017 για το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021», προέβλεπε με σαφήνεια ότι οι άνδρες και οι γυναίκες των ΕΔ δικαιούνται ειδικών αποζημιώσεων, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών εργασίας τους, πέραν των πέντε ημερών την εβδομάδα, αλλά και λόγω νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Μέχρι την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ υπήρχε πρόβλεψη στο νόμο ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297). Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων οριζόταν σε σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (45,39 ευρώ).

Τελικά η ΚΥΑ δεν εκδόθηκε ποτέ, ούτε είχε προβλεφθεί κονδύλιο στον προϋπολογισμό του 2022, στον Προυπολογισμό του 2023 θα υπάρχει;

Σταμάτησε όμως να καταβάλετε και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που είχε προβλεφθεί στον ίδιο νόμο.

Ταυτόχρονα από την ψήφιση του νόμου δημιουργήθηκε μια μεταβίβαση ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων σε απαντήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Επίσης τα στελέχη του ΣΞ δεν έχουν λάβει την αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας που ανερχόταν στο ποσό των 8,80 ευρώ/υπηρεσία από το έτος 2018 σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους άλλους δυο κλάδους ΠΑ και ΠΝ. Αυτό δημιουργεί στελέχη δυο ταχυτήτων στο ίδιο υπουργείο.

2. Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) η ημερήσια αποζημίωση Δημοσίων υπαλλήλων καθορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

Στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αναγραφόταν τα εξής:

«Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Με το άρθρο 65 του Ν.4587/2018 – ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018 είχε παραταθεί μέχρι τις 30.6.2019 η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τελικά μετά από μια σειρά παρατάσεων φτάσαμε στην ψήφιση του άρθρου 87 στο νόμο 4864/2021 όπου έγινε τροποποίηση του νόμου όπως παρακάτω και ουσιαστικά η αύξηση της ημερησίας αποζημίωσης παραπέμφθηκε σε χρόνο αόριστο στο μακρινό μέλλον.

«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.  Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ενώ για τους στρατιωτικούς το θέμα έχει πάει οριστικά στις καλένδες στο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση από το υπουργείο οικονομικών «Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

Διαπιστώσαμε ότι έχουν υπαχθεί προς ψήφιση μια σειρά διατάξεις όπως :

Άρθρο 38 : Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού – Κατάργηση άρθρου 12 ν. 4674/2020 με το οποίο καταργείται «Το άρθρο 12 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), περί ορίου των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών, καταργείται.»

Άρθρο 27 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

«Η παρ. 10 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α’ 94), τροποποιείται α) με την αφαίρεση της δυνητικής εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης, β) με την παραπομπή και στην παρ. 2 ως προς τα προσδιοριζόμενα όρια, γ) με την αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έως εκατόν ογδόντα (180) ετησίως, δ) με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της διάταξης στα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Άρθρο 28 Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) τροποποιείται α) ως προς την προσαύξηση του ποσού εξόδων διανυκτέρευσης σε ποσοστό 30% για τις κατηγορίες των περ. α΄ και β΄, β) ως προς την έναρξη ισχύος του προσαυξημένου αυτού ποσού, γ) ως προς την επέκταση αυτής της προσαύξησης και στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, δ) ως προς την αντικατάσταση του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση

Τα ανωτέρω ποσά από 1η.1.2023 προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότησή τους μετά την 1η.1.2016 και καθορίζουν ποσά εξόδων διανυκτέρευσης διαφορετικά από αυτά της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.»

Χωρίς να είμαστε στο πνεύμα να «πεθάνει η κατσίκα του γείτονα» μιας και όλες οι κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα και διεκδικούν οικονομική στήριξη για την επιβίωση τους και επ΄ ουδενί δεν πρέπει να επιβαρύνουν το οικογενειακό τους εισόδημα για αποστολές και δράσεις που άπτονται των υπηρεσιακών τους καθηκόντων απλά αναρωτιόμαστε «Λεφτά υπάρχουν για όλους εκτός από τους στρατιωτικούς» ;

      Εκ μέρους των μελών μας Απόφοιτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) παρακαλούμε να εξετάσετε με πνεύμα δικαιοσύνης ακολουθώντας τις επιταγές που ορίζει το σύνταγμα και να προχωρήσετε στην έκδοση άμεσα τόσο της ΚΥΑ για την Αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης όπως επίσης και του ΠΔ που θα καθορίζει το ύψος της Ημερήσιας αποζημίωσης και άλλες διατάξεις με τροποποίηση – αντικατάσταση του ΠΔ 200/1993.

    Τέλος για την αποφυγή δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων να μεριμνήσετε για την πληρωμή της αποζημίωσης για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας στα στελέχη του ΣΞ.

    Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2023.

Τα προβλήματα τα γνωρίζεται προχωρήστε στην επίλυση τους. 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για περεταίρω εξειδίκευση των θέσεων μας εφόσον το κρίνεται σκόπιμο.