ΓΕΣ: Προκήρυξη Μετάταξης Ανθστών-Μον. Υπξκων-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Ποιες θέσεις θα καλυφθούν (ΦΕΚ)Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας - Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς
Υπουργική Απόφαση Φ.415.4/5/641675/Σ.8711/2022 ΦΕΚ 5837/Β/16-11-2022

προκηρύσσουμε:

Τη μετάταξη, για το έτος 2022, Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, για την κάλυψη 1 Νομοθετημένης Οργανικής Θέσης (Ν.Ο.Θ.) Κατώτερου Αξιωματικού, καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, για την κάλυψη 14 Ν.Ο.Θ. Μονίμων Υπαξιωματικών.

Ο αριθμός και οι ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων, η κατανομή τους σε Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς επίσης και τα πτυχία που απαιτούνται, καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Σώμα Αξιωματικών:

Για τη μετάταξη Μόνιμων Υπαξιακών - Ανθυπασπιστών αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ., στο Σώμα των Αξιωματικών, κατανέμεται 1 θέση Ν.Ο.Θ. Κατώτερου Αξιωματικού στο Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων, ειδικότητας διοικητικού, για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος τμημάτων Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής: (1) Δημόσιας Διοίκησης, (2) Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, (3) Πολιτικών Επιστημών, (4) Νομικής.

β. Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών:

Για τη μετάταξη Ε.Μ.Θ. - ΕΠ.ΟΠ., στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, κατανέμονται 14 Ν.Ο.Θ. Μονίμων Υπαξιωματικών στα Όπλα του Μηχανικού και της Αεροπορίας Στρατού και στα Σώματα του Υγειονομικού, του Οικονομικού, της Έρευνας και Πληροφορικής, του Ταχυδρομικού και των Στρατιωτικών Γραμματέων, όπως παρακάτω:

(1) Μηχανικό - 1 θέση ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού

(2) Αεροπορία Στρατού- 1 θέση ειδικότητας Μετεωρολόγου

(3) Υγειονομικό Σώμα:

(α) 2 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Ακτινολογικού Εργαστηρίου

(β) 2 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Μικροβιολογικού και Βιοχημικού Εργαστηρίου

(γ) 2 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

(δ) 2 θέσεις ειδικότητας Νηπιαγωγού

(4) Οικονομικό Σώμα- 1 θέση ειδικότητας Ταμιακού

(5) Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής- 1 θέση ειδικότητας Τεχνίτη Δικτύων Συστημάτων Η/Υ

(6) Ταχυδρομικό Σώμα- 1 θέση ειδικότητας Ταχυδρομικού

(7) Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων- 1 θέση ειδικότητας Στρατιωτικού Γραμματέα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3883/2010, έχουν:

α. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Α.Σ.Σ.Υ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Οι Ε.Μ.Θ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

γ. Οι ΕΠ.ΟΠ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν στη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν έως την 31 Δεκ 22:

(1)Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων «Α» και «Β».
(2)Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα - μεταπτυχιακό τίτλο κ.λπ.).

Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν μέχρι την 13 Ιαν 23 με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την αλληλογραφία που περιλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απευθείας στις Διευθύνσεις Ο-Σ του ΓΕΣ.

Οι Μόνιμοι Υπξκοί και Ανθστές, απόφοιτοι Α.Σ.Σ.Υ., οι Ε.Μ.Θ. και οι ΕΠ.ΟΠ. ανεξάρτητα του Όπλου ή Σώματος που ανήκουν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα για μετάταξη μόνο σε ένα από τα Όπλα - Σώματα της παρ. 4, της παρούσας, στα οποία κατανεμήθηκαν Ν.Ο.Θ. κατωτέρων Αξιωματικών και Μον. Υπαξιωματικών, αντίστοιχα.

Το πρόσθετο ετήσιο κόστος των υπόψη μετατάξεων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1134,00€ για το 2023 - 1904,00€ για το 2024 -1496,00€ για το 2025 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ ΓΕΣ 2023 - 2024 και 2025 επί ΕΦ10112020000000 και ΑΛΕ 2120101011, 2120114010 και 2190201099.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων... by enoplos.gr