ΓΕΣ: Με τη μισθοδοσία μηνός Ιαν 23 η επιστροφή Παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς 1%Σύμφωνα με από 14 Δεκ 22 έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ με Θέμα: «Κρατήσεις από τις Αποδοχές Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Παύση Παρακράτησης Ειδικής Εισφοράς 1% του Άρθρου 38 του Ν. 3986/2011)»:

1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού, το οποίο αφορά στο αντικείμενο του θέματος, τα παρακάτω:

α. Για το στρατιωτικό προσωπικό, η επιστροφή του ποσού της αχρεωστήτως παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς 1%, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), θα υλοποιηθεί με τη μισθοδοσία μηνός Ιαν 23, ήτοι με ημερομηνία καταβολής την 27 Δεκ 22 και κατόπιν συμψηφισμού αυτής με την κράτηση Παγίων Δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου.

β. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, για τους οποίους η υπόψη εισφορά έχει αποδοθεί στο τέως Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και για το λοιπό προσωπικό με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΕΙΔ), για τους οποίους έχει αποδοθεί στον τέως Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), απεστάλη το (δ) σχετικό προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ) για παροχή οδηγιών, αναφορικά με τον τρόπο επιστροφής του ποσού της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς.

2. Ως εκ τούτου, τα αναδρομικά ποσά, τα οποία αφορούν σε ολόκληρο ή τμήμα του διαστήματος από 25 Νοε 22 έως 31 Δεκ 22 για τους υπαλλήλους της παρ. 1β του παρόντος, θα καταβληθούν μετά την έκδοση οδηγιών από το ΥΠΕΚΥ.