Στελέχη ΕΔ: Εκτέλεση 24ωρων Υπηρεσιών-Νέα πρότασηΩράριο Εργασίας Στρατιωτικών και εκτέλεση 24 ωρων υπηρεσιών: Νεα πρόταση-Απάντηση στον ΥΕΘΑ της ΕΣΠΕΗΠ προς ΠΟΜΕΝΣ και ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Ωράριο εργασίας Στρατιωτικών - Εκτέλεση 24 ωρων υπηρεσιών

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες Βουλευτές , συνάδελφοι της Ομοσπονδίας μας και όλων των πρωτοβάθμιων Ενώσεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 υποβάλαμε με το (β) σχετικό έγγραφό μας πρότασή μας για το θέμα της υπερωριακής απασχόλησης και ειδικά για την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Στρατιωτικοί συμπεριλαμβάνονται στους ελάχιστους εργαζόμενους που συνεχίζουν να εκτελούν τέτοιας μορφής υπηρεσίες. Συγκεκριμένα ζητήσαμε λαμβάνοντας υπόψη όπως προαναφέραμε την μορφή αυτών των υπηρεσιών σε συνάρτηση με την επίπτωση στην υγεία των Στρατιωτικών, να υπάρξει μέριμνα, ώστε η εκτέλεση υπηρεσιών 24ωρης διάρκειας να γίνεται αυστηρά μέχρι τα 30 έτη υπηρεσίας για όλες τις κατηγορίες των Στρατιωτικών (Ανώτερους Αξκούς ,Κατώτεροι Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί).

Η επιστολή μας κατατέθηκε με την από 7 Οκτ 22 αναφορά του βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα στην Βουλή των Ελλήνων με αριθμό πρωτοκόλλου 44/2022.

Με μεγάλη μας απογοήτευση διαβάσαμε την απάντηση του κυρίου υπουργού Αμύνης στην επιστολή μας καθώς δεν δίνει λύση στην εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών η οποία κατά αυτόν θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του εργασιακού βίου των Στρατιωτικών με την δικαιολογία ότι δίνεται 1 ημέρα απαλλαγή για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται το οποίο όμως ως γεγονός προκαλεί σοβαρή υπέρβαση του εβδομαδιαίου και ημερήσιου προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας διότι δίνεται απαλλαγή ως αντιστάθμισμα για μέρους της 24ωρης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας τις καθημερινές δίνεται 8 ώρες απαλλαγή για 16 ώρες υπερωριακή εκτέλεση υπηρεσίας, ενώ τις αργίες δίνεται 8 ώρες απαλλαγή για 24 ώρες υπερωριακή απασχόληση. Να τονίσουμε εδώ ότι οι Έλληνες Στρατιωτικοί συγκαταλέγονται στους ελάχιστους αν όχι και μόνους εργαζομένους που συνεχίζουν να εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες και μάλιστα με αυξημένες ευθύνες και ιδιαιτέρες συνθήκες που συνεπάγεται η φύση των υπηρεσιών αυτών.

Ως στρατιωτικοί έχουμε ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους και ουδέποτε αμφισβητήσαμε την υποχρέωση μας ως προς δραστηριότητες και εργασίες που επιβάλλουν οι νόμοι και οι στρατιωτικοί κανονισμοί. Ουδέποτε αμφισβητήσαμε την υποχρέωση μας στην εκτέλεση οποιασδήποτε αποστολής που μας ανατέθηκε βάση των ισχυουσών νόμων και στρατιωτικών κανονισμών και διαταγών.

Όμως οι Στρατιωτικοί είμαστε και άνθρωποι και έχουμε και όρια στις αντοχές μας.

Εκείνο που εδώ και πολύ καιρό επισημαίνουμε είναι πως όλες οι δραστηριότητες και εργασίες που νομίμως εκτελούμε πρέπει να διεξάγονται εντός του νομοθετημένου χρόνου εργασίας των 40 ωρών της εβδομάδας, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται. Όσο αφορά την νομοθεσία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η εν λόγω νομοθεσία δεν τροποποιεί το άρθρο 1 του νόμου 1157/81αλλά ορίζει οδηγίες ως προς τον καταμερισμό του νομοθετημένου χρόνου εργασίας με σκοπό την προστασία του εργαζομένου. Δίχως αυτή την νομοθεσία θα μπορούσε ο εργοδότης να απασχολεί το προσωπικό του 40 ώρες συνεχόμενα. Πουθενά δεν βρήκαμε νομοθεσία η οποία να επιτρέπει στην διοίκηση την απασχόληση πέραν του 40ώρου για τις δραστηριότητες που ο κύριος υπουργός αναφέρει. Ως τούτου ο συνολικός χρόνος απασχόλησης για οποιαδήποτε εργασία είναι στο σύνολο αυτών, 40 ώρες την εβδομάδα.

Μετά την απάντηση του υπουργείου, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας με σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 7 της Φ.400/32/82424/Σ.343ΦΕΚΒ’ 1139/2011ως εξής:

«Άρθρο 7» Απαλλαγές του στρατιωτικού προσωπικού:

Οι στρατιωτικοί που εργάσθηκαν για οποιαδήποτε αιτία πέραν του εβδομαδιαίου χρόνου όπως αυτός ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 1157/1981 ΦΕΚ Α’ 126, δικαιούνται απαλλαγής για όλες τις επιπλέον ώρες ως παρακάτω:

«Για εκτέλεση υπηρεσιών μετά την 23:00, όταν η επόμενη μέρα είναι εργάσιμη ημέρα, απαλλαγή της επόμενης της υπηρεσίας ημέρα, υπολογιζόμενη αυτή ως 8 ώρες εργασίας. Εάν η επόμενη της υπηρεσίας είναι μη εργάσιμη ημέρα, απαλλαγή μία εργάσιμη ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας υπολογιζόμενη αυτή ως 8 ώρες εργασίας.

Οι ώρες που υπολείπονται από την εκτέλεση 24ωρων η άλλων υπηρεσιών πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, μετά την χορήγηση ημερών της ανωτέρω παραγράφου, χορηγούνται υποχρεωτικά σε διάστημα το πολύ μηνός, με χορήγηση απαλλαγής μίας εργάσιμης ημέρας για κάθε 8 ώρες εργασίας. Είναι δυνατή η χορήγηση των παραπάνω απαλλαγών συγκεντρωτικά.»